“PROFESYONELLERLE EŞİT ŞARTLAR SUNUYORUZ”

Capital (Turkey) - - AİLE ŞİRKETLERİ -

HAK ED ÖNEML

GÖNÜLLÜLÜK ESAS

TESTE G R YORLAR

E T ÜCRET POL T KASI

AYRICALIK YOK

A ç o lu Grubu bu konuda çal an irketlerden… irketin yönetim kurulunda 3, grup irketlerinde 4 olmak üzere aileden toplam 7 ki i çal yor. Aile bireylerinin A ç o lu Grubu’nda çal abilmesi için daha önceden irkette alt kademelerde çal m olmas gibi bir irket gelene i bulunuyordu. Ancak yeni jenerasyonun i i biraz daha zor görünüyor. Çünkü grup, aile bireylerinin hedefledi i alanda önce ba ka bir irkette çal p tecrübe kazanmas ve kendini ispatlamas kural n getirmi .

A ç o lu Grubu YK Üyesi Cenk A ç o lu, “Aileden biri olmas nedeniyle irkette gösterilen tolerans ba - ka irketlerde gösterilmedi inden kazan lan tecrübe çok daha de erli oluyor” diyor. Grup, aile üyelerinin beraber çal mas n n profesyonel ya ama olas olumsuz etkilerini engellemek için baz önlemler de alm durumda. Bireylerin kendisine önce bir hedef koymas tavsiye ediliyor. Bu hedef grup irketlerinden bir pozisyonla örtü üyorsa ve ki i kendisini bu alanda ispatlad ysa o pozisyonda deneniyor. A ç o lu, “Ba ar -

nci Holding bünyesinde, nci Ailesi’ne mensup 10 ki i çalı ıyor. Holdingde çalı mayı dü ünen aile üyeleri için genel prensipler ve sürecin nasıl i leyece iyle ilgili maddeler nci Aile Anayasası’nda yer alıyor. Anayasa'ya göre grup irketlerinde i e alınma, aile ba ıyla kazanılan bir hak de il. Bunun çalı ılarak hak edilmesi gerekiyor.

irketlerde çalı maları için bireyleri zorlama söz konusu de il. Kariyer konusunda herkes serbest. Aile meclisine giren her yeni ku ak üye, kariyer planlamasına yönelik formlar dolduruyor ve bu formlar de erlendirilerek bireye geri bildirimde bulunuluyor.

Üniversiteyi bitirdikten sonra i için kapıyı çalan aile üyelerine ise en az iki yıl ba ka irketlerde çalı malarını tavsiye ediyoruz. Sonrasında e er yetkinliklerine uygun bir pozisyon varsa, kan ba ı olmayan di er profesyonellerle e it artlarda geliyorlar, i ba vurusu ve i görü mesi yapıyorlar. Kimi zaman teste de giriyorlar.

Hatta anayasanın yürürlü e girdi i ilk zamanlarda üçüncü ku aktan “Biz de mi i e girmek için ba vuru yapaca ız” diye soranlar, a kınlıklarını ifade edenler olmu tu, ancak imdi herkes bunu özümsedi. Ücret politikamızda da dı arıdan gelen bir profesyonelle aynı seviyede maa alıyorlar.

Aile üyeleri di er profesyonellerle aynı hak ve yetkilerde çalı ıyor. Performans de erlendirme sistemi de dahil tüm kural, prosedür ve temayüller aile üyeleri için de uygulanıyor. Herhangi bir ayrıcalık tanınmadı ından olumsuz bir etki ya anmıyor. Aksine ayrıcalıksız terfi eden ve ba arılı i geçmi i olan aile üyeleri daha çabuk kabul görüyor.

AL M D LL L

AL ÖZGENÇ

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.