PER HAN NC

Capital (Turkey) - - AİLE ŞİRKETLERİ - NC HOLD NG YKB.

lar , bu i leri geli tirmeleri istenir. Bu ekilde ailenin yeni üyeleri bütünden bir neman n pe ine dü mek yerine bütünün bir alt parças olan ve kendilerinin sorumlulu undaki küçük i i yönetmeye ve ba ar göstermeye odaklan yorlar. Bu gerçekten model olabilecek bir uygulama.”

Egon Zehnder Türkiye Yönetici Orta Murat Ye ildere, bu konudaki ba ar kriterinin de i ti i görü ünde: “E er irket performans na bak yorsak Sabanc Holding için ba ar l dememiz laz m. E er ailenin bölünmeden bir arada çal mas na bak yorsak, daha merkezi ve biraz da ataerkil çal an ama bir arada olmay ba aran Sanko Grubu’na da ba ar l dememiz gerekiyor. Yönetimin payla lmas ve sürdürülebilir yönetsel de i iklikleri hazmetme aç s ndan nci Holding de ba ar l görülebilir” diyor.

AÇIK KAPI POLİTİKASI

Cambridge merkezli Key Resources Aile irketi Dan manl irketinin ba kan Jane Hilburt-Davis, aile üyelerinin irketin hissedar olabilece ini ama bunun mutlaka irkette çal malar anlam na gelmedi ini söylüyor.

“Aile irketinin kap s herkese aç k olmamal ” uyar s n yapan Hilburt-Davis, “Siz ona i vermedikçe d dünyada bunu elde edemeyecek hiç kimse için pozisyon yaratmay n. in ihtiyaç duydu u yeteneklere sahip aile üyelerini yeti tirin ve i e al n” diyor.

Yönetim dan man Ali Midillili de yetkinlik ve tecrübe kazanana kadar aile bireylerinin performanslar - n n di er çal anlar gibi objektif olarak de erlendirilmesi gerekti ini söylüyor.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.