“BİRLİKTELİĞİMİZİ KURALLARA BORÇLUYUZ”

Capital (Turkey) - - AİLE ŞİRKETLERİ -

20 YILLIK HUZUR

Hepsi yönetim kurulunda olmak üzere irkette 8 aile üyesi bulunuyor. Sanko'da be inci ku ak görevde. Bu birliktelik tesadüf olabilir mi? Rahmetli babam Sani Konuko lu, bizleri bir arada tutan mükemmel bir yapı ta ıydı. Ancak, bizler babamızdan sonra 20 yıldır aynı ekilde beraber ve huzur içindeysek, bunları ailenin kurallarına borçluyuz.

Be inci ku a ı bir arada tutmak için ek kararlar gerekiyor. Çocuklarımız da devreye girip yönetim kuruluna katılınca, her bireyden farklı fikirler çıkabiliyor. Ortaya farklı ve çok sayıda fikir çıkınca da bazen emin oldu unuz konularda bile üpheye dü üyorsunuz, karar vermek zorla ıyor.

Çözüm olarak, 5 ki iden olu an 4'üncü ku ak sonrası, karar alırken, her karde ten ya da o karde i temsil eden evlatlarından bir temsilci seçip, karar verme sayısını 5'le sınırlamayı dü ünüyoruz. Bu durumda be inci ku ak tamamen yönetimde oldu unda, karar verenlerin sayısı bugünden bile az olacak.

EK ÖNLEMLER

KARAR SAYISI

SAYI AZALACAK

u an yönetim kurulunda aktif 7 ki iyiz. Bu sayı o zaman 5’e dü ebilecek. imdiki uygulamada yönetime gelen yeni fertler, ilk 10 yıl yönetimde e itimde kabul ediliyor, toplantılarda fikirlerini söyleyebiliyorlar, kararları destekleyebiliyorlar ya da serbestçe ele tirebiliyorlar. Hatta geçerli olmayan oy dahi kullanabiliyorlar.

Ancak oylarının gerçek anlamda geçerli olabilmesi için, en az 10 yıl yönetim kurulunda çalı mı olmak ve bu süre sonunda, kapalı oylamayla yönetim kurulu üyelerinin güven oyunu almak zorundalar. Di er bir deyi le, yönetimde oy hakkına sahip olabilmek için 10 yıl çalı mak ilk ko ul, asıl ko ul ise yönetimden ‘olur’ almaktır.

KAPALI OYLAMA

keti yönetmek için en büyük o uldan daha kalifiye olabilir. Aile üyeleri önemli olan n do um hakk de il meritrokrasi oldu unu anlamal . K saca herkes bulundu u yeri hak etmeli” diyor.

Yani liyakat art… 17 aile üyesinin çal t Starpet’te de tek önem verilen kriter “liyakat”. Aile bireyleri irkette çal maya ba lamadan önce e itimlerini tamamlamakla yükümlü. Ard ndan mutlaka bir yurtd - deneyimi edinmeleri gerekiyor. Farkl bir irketteki i tecrübesinin ard ndan Starpet’de çal abiliyorlar.

Starpet YKB Yard mc s Murat Okalin, “ irketimizde tepeden inme yönetici profiline müsaade etmeyen bir yap var. Aile bireyleri de bu kurala uyuyor ve irketimizde kademe kademe yükselebiliyor” diyor. MURAT OKAL N

u anda hem birinci hem de ikinci ku ak taraf ndan yönetilen ve 37 y ll k geçmi i olan Yata da üyelerinin yönetim kuruluna girebilmesini belli liyakat artlar na ba lam durumda. irkete intikallerinden itibaren irket birimleri içinde tecrübe edinmeleri ve yönetme yeteneklerinin mevcut oldu unu ispat etmeleri gerekiyor. irket genelinde aileden yönetimde ve icrada toplamda 7 ki i bulundu unu belirten Yata Yönetim Kurulu Ba kan Yavuz Altop, “ irketimizde ba ar lar n kan tlayanlar yönetimde kalabilir” diyor. Altop’a göre aile bireyleriyle çal man n irkete avantaj zaman mevhumu olmaks z n, günün her saatinde, bir güven sorunu ya amadan çal ma imkan bulunmas .

DOĞUŞTAN AİLE BİREYİ

Uzmanlar aile irketlerinde sadece do um hakk n n gözetilmesini sak ncal bulsa da Keskino lu irketler Grubu gibi do u tan Keskino lu olmay önceliklendiren irketler mevcut. Kan ba olan 8 ki inin yönetim kurulu üyeli inin yan s ra çe itli yönetim mevkilerinde görev yapt grubun profesyonelce varl n devam ettirebilmesi için dan manlar deste iyle bir aile anayasas haz rlanm . Bu anayasaya göre “Aile üyelerinden sadece do u tan Keskino lu soyad na sahip olanlar irkette çal abilir.”

irket bu kural n olas olumsuz etkilerini dengelemek için anayasas na ba ka temel prensipler de eklemi durumda. Buna göre; “Keskino lu soyadl her yönetici, daha önce farkl irketlerde çal arak profesyo-

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.