DR. LHAM FINDIKÇI

Capital (Turkey) - - AİLE ŞİRKETLERİ -

Aile üyesi hissedarlar, yeni ku a a yönelik gere inden fazla beklenti içinde olmamalı. Aile içinde çalı acak gençler, kesinlikle bir yarı ortamına sokulmamalı. Yeni ku a ın, çok iyi bir e itim alması gerekli. Kurucu ku a ın, yeni ku aklar için bir aile irketi anayasası olu turması çok önemli. Yeni ku a a, e itimiyle birlikte mutlaka i in içinde yeti me imkânı sa lanmalı. Aile üyelerinin istihdamı konusundaki kurallar yeni ihtiyaçlara göre geli tirilmeli. Gençler yüksek ö renimden sonra mümkünse ba ka bir i letmede biraz yeti meli. Aileye sonradan katılan gelin ve damatlarla ilgili tutum/kural net ve aynı olmalı. Gençlere hak etmeden, vaktinden önce çe itli kazanımlar sunulmamalı.

Gençlerin erken aile kurmaları da faydalı olacaktır.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.