“TOYOTA’NIN YALINLIK SIRRI”

Capital (Turkey) - - VERİMLİLİK - ORHAN ÖZER / TOYOTA OTOMOT V SANAY CEO’SU

SÜREKL Y LE T RME

Yal n üretimin en önemli avantaj , verimlili i ve kaliteyi art rmas d r. Di er bir avantaj problemlerin görünür hale getirilmesi ve problemlerle yüzle ilmesidir. ‘Toyota Yakla m ’ iki temel ve 5 yard mc ilkeden olu uyor. Sürekli iyile tirme alt nda; mücadele, kaizen (sürekli iyile tirme) ve yerinde inceleme ilkeleri var. nsana sayg alt nda ise sayg ve tak m çal mas yer al yor. Bu 5 ilke asl nda iç içe ve birbirini destekleyen konular kaps yor. Buna ilave olarak TPS Toyota Üretim Sistemi israf, a r yük ve dengesizlikleri ortadan kald rma, yerinde kalite ve kalitesizli in an nda tespit edilmesi gibi konular içeriyor.

3 ALANDA VER ML L K

Yal n yönetim uzun vadede irketin daha güçlü, daha sa lam, daha esnek olmas n sa layan bir sistem. Yal n yönetim anlay yla sadece hedeflere de il, hedefe giden yola ve prosese de odaklan r z. Buna yönelik faaliyetlerimizin planlamaya çok önem veriyoruz. Daha mikro düzeyde, tüm iyile tirme alanlar n görselle tirmek ve farkl aç lardan analiz etmek yoluyla üretim süreçlerimizde verimlilik art sa lad m z söyleyebiliriz. Bunun için de ola an gördü ümüz her bir detaya bile “Nas l daha verimli hale getiririz?” eklinde yakla yoruz. Bu bak aç s na tüm çal anlar m z n sahip olmalar için de sürekli bilinçlendirme faaliyetleri yap yoruz.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.