“BANKADA NASIL HIZLANDIK?”

Capital (Turkey) - - VERİMLİLİK - ÖZLEN SANIBELL / AKBANK OPERASYONDAN SORUMLU GMY

SÜREKL ÖLÇÜM

Hizmet kalitesi ve verimlilik, son derece önemsedi imiz ve disiplinli bir ekilde odakland m z iki temel önceli imiz. H z n verimlilikle e anlaml oldu unun fark nday z. Bu paralelde i lem sürelerini sürekli ölçüyoruz, mü terilerimizin i lem süreleriyle ilgili alg s n ve beklentilerini de düzenli olarak takip ediyoruz. Bu takipler neticesinde elde etti imiz bilgilerle i süreçlerimizdeki geli im alanlar n tespit ediyor ve hayata geçiriyoruz.

600 Y LE T RME

“ yile tirmeler Sizin çin” program kapsam nda son 1,5 y lda 600’den fazla iyile tirmeyi hayata geçirdik. 2013’te “Yal n ube Program ”n ba latt k. ubede hizmet veren gi e say s n , o s rada ubede hizmet almak üzere bekleyen mü teri say s na ba l olarak esnek ve dinamik bir ekilde yönetiyoruz. ubedeki insan kayna n n elverdi i ölçüde gi e say s n art r p azaltarak bekleme ve i lem sürelerini de daha etkin bir ekilde yönetiyoruz.

HIZ STRATEJ M Z

nternet ve mobil eri im kanallar m z kullanan mü teri say m z her geçen gün art yor. Bu kanallara ek olarak görüntülü görü me, web chat ve sosyal medya entegrasyonuyla mü terilerimize yeni eri im alternatifleri sunuyoruz. Kredi taleplerinin yüzde 75’ini otomatik olarak an nda onayl yoruz. Bu oran 5 y l önce yüzde 50 seviyesindeydi. Kredi taleplerinde ortalama de erlendirme ve cevapland rma süremiz 20 dakikad r. 5 y l önce bu süre 180 dakika idi. reçlerinde takip ederek gerçekle tirdi imiz lojistik iyile tirmelerle ortalama 36-40 saat içinde raflara ula t r yoruz. Bu uygulamam zla hem ürünlerimizin tazeli ini koruyor hem mü terilerimize fiyat avantaj sa l yoruz. Örne in temmuz-a ustos döneminde, üzümün kilosu piyasada 2,5-3 TL iken Carrefoursa’larda ise 1,5-2 TL aras ndayd . Çünkü arac masraf yükünü elimine ediyor, ürünleri yüzde 40-50 daha ucuza satabiliyoruz.”

TASARRUFA ETKİSİ BÜYÜK

H zlanman n ve sadele menin en önemli getirisi ise verimlilik art , rekabet avantaj ve tabii ki tasarruf. “Dünya h zl . Bizim de bu h zdan mahrum kalmak gibi bir niyetimiz yok” diyen Ki l CEO’su Hilal Suerdem, “Yapt m z verimlilik uygulamalar yla önemli oranda h z kazand k. Bu h zlanmayla bünyemizde yüzde 25’lik maliyet tasarrufu sa - land ” diyor.

Akbank Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yard mc s Özlen San belli, “Disiplinli ve odakl verimlilik çal malar m z sonucu her y l yakla k yüzde 10 oran nda verimlilik art sa l yoruz” diyor ve ekliyor: “Yüzde 10 verimlilik art , personelimizin her y l mü terilerimize ay rabilece i ilave 2,5 milyon saat demek. Aç a ç kan bu ilave sürede mü terilerimize yüz yüze hizmet veren ki i say - s n günden güne art r yoruz.”

Anadolu Hayat Emeklilik’in yal nla ma stratejisiyle sa lad tasarrufu, irketin genel müdürü U ur Erkan anlat yor:

“Back office i lemleri dahil tüm poliçelendirme süreçlerinde süre ve i gücü olarak yüzde 50’yi a an tasarruf sa lan yor. Projenin as l amac n olu - turan tasarruf, özellikle i gücünde sa lan yor ve bu oran yüzde 80 düzeyinde.”

Finansbank Genel Müdür Yard mc s Mehmet Kür ad Demirkol ise yapt klar iyile tirme çal - malar yla nas l avantajlar yakalad klar n öyle özetliyor: “ süreçlerindeki verimlilik art n n da etkisiyle, son 5 y lda toplam maliyetler ube, personel say s ve mü teri adedindeki art n ancak yar s kadar artt .”

Ki ılı CEO’su Hilal Suerdem, uyguladıkları

verimlilik çalı maları sayesinde, son 5 yılda üretim süresini yarı

yarıya kısalttıklarını

söylüyor.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.