“YAZILI OLMAYAN KURALLARDA EN GÜÇLÜ ÜLKELERDENİZ”

Capital (Turkey) - - KURUM KÜLTÜRÜ - TANYER SÖNMEZER / MANAGEMENT CENTRE TÜRK YE CEO’SU

n belirtiyor ve “Bunlar n birço unun temeli bence s kl kla ‘Patronun dedi i olur’ cümlesine dayan yor. ak lar , prosedürler, rol tan mlar ndan ziyade ‘tereddütte olundu unda patronun yolu do rudur’a ç kan bir yakla ma s kl kla rastlanabiliyor. Yaz l olmayan kurallar n yerle mesinde ve kal c olmas nda ‘patron’un rolü ise son derece önemli. Zira bu kurallar ço u zaman patron koymasa veya yerle tirmese de uygulaman n prati e geçmesinde patronun refleksleri belirleyici oluyor” diye konu uyor.

YÜKSELMEK İSTİYORSANIZ…

Genelleme yapmak çok do ru olmasa da yaz l olmayan kurallar n fazla olmas kurumsalla man n önünde engel olarak gösteriliyor. Yönetim dan man Roger Dean Duncan, tüm yaz l olmayan kurallar bir önyarg olarak tan ml yor.

“Kurumsalla maya engel olmalar , ki isel, keyfi uygulamalar öne ç karmalar ve öznel olmalar nedeniyle karar kalitesine olumsuz etki yapt klar için yaz l olmayan kurallar n etki ve sonuçlar n n zarar n n, yarar ndan fazla oldu u dü üncesindeyim” diye konu uyor. Ona göre kurum kültürünün yaz l olmayan kurallar üzerine oturtulmas , kültürün belli ki ilerle özde le mesine de neden oluyor. Bu ki iler ise patron, ortaklar, uzun dönem görev yapan yöneticiler olabiliyor.

DÜNYADA DURUM NASIL?

Yurtd nda da birçok irkette yaz l olmayan kurallar i leyi te kendini hissettiriyor. Catalyst Europe’un k - demli direktörü Allyson Zimmermann, bu konuda kendi saptamalar n öyle payla yor:

“E er irketin yaz l kurallar nda esnek çal ma var ama kimse bu ekilde çal am yorsa, bu esnek çal ma yok demektir. irkette sürekli varl n z hissettirmeniz ve görünür olman z da yaz l olmayan kurallar n ba nda geliyor. Özellikle yükselmek istiyorsan z esnek çal may unutman z gerekir. Yaz l olmayan bir di er konu da yükselmek için yöneticinizle yak n temasta bulunman z. Özellikle performans n zla ilgili mutlaka konu man z, alaca n z terfiyi h zland r r ancak bu kurallar hiçbir yerde yazmaz.”

HEMŞEHRİLİK KRİTERİ

Türkiye’deki yaz l olmayan kurallara gelince… Uzmanlara göre bu konuda öyle bir liste yapmak mümkün: “Erkeklerin uzun saç, sakal, hatta b y k b rakmamas . Sadece prestiji yüksek belli üniversite mezunlar na görü melerde ve i e al mlarda öncelik verilmesi. Hem ehrilik kriteri. Çok uluslu irketlerde özellikle terfi etmek için mutlaka Türkiye d nda elde edilmi

AYNA ETK S

Özellikle patronun ya da güçlü ve karizmatik liderlerin oldu u, bu ki ilerin sevdi i, alkı ladı ı, destekledi i davranı ların oldu u yerlerde yazılı olmayan kurallar vardır. Sebebine gelince bu liderler kendi davranı larının ayna eklinde yansımasını, di er insanlar tarafından benzer ekilde yapılmasını alkı lar. Bu nedenle irkette bunlar yayılır. Yazılı hale getirilmemesinin sebebi ise tamamen insanların birbirine bakarak, birbirinden örnek alarak yaptı ı davranı lar olmasından kaynaklanır.

BELA HUSUSLAR

Türk irketlerinde yazılı kültür zaten az oldu u için yazılı olmayan kurallar konusunda dünyada en güçlü olan ülkelerden biriyiz. irketlerde hiç yazılı olmayan ama uyulmadı ında ba a bela olan hususlar vardır. Bunlar genelde tabu ö eler, patronun ya da karizmatik liderin hatta u anda olmayan ama irkete büyük etkisi olan liderin destekledi i, sevdi i, önemsedi i konulardır.

MANTIK YOK

Bu kuralların ço u mantıklı olmakla birlikte bazılarının arkasında herhangi bir mantık ya da rasyonellik yoktur, ki isel tercihten kaynaklanır. Örne in titizli e, temizli e takılmı bir lider, temizlik adına irkete pakette çikolata dahi sokulmasına engel olmak isteyebilir. Bu kurallar kurum kültürünün varsayımlarını ve inançlarını olu turur. Aslında kurum kültürünün kökünü bu yazılı olmayan kurallar olu turur.

ARGOYU DA OLU TURUR

Büyük irketlerde bu kurallar daha büyük ekilde yer alır. Yazı malarda, günlük dilde, mü teriye hitapta, insanların birbirine yakla ımında bu kuralların çok net yer aldı ını görmekteyiz hatta irketlerin kendi dilini, kendi argosunu dahi bu kurallar olu turur.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.