So CHIC nas l yarat ld ?

Capital (Turkey) - - SÖYLEŞİ -

p yoruz. Aynen tekstil üreticileri gibi biz de yurtd ndaki tak markalar için üretim gerçekle tiriyoruz. Bunun da nedeni u: 10 y l öncesine kadar Türkiye’de özellikle tak konusunda, de erli madenin d nda aksesuar trendini anlatan vitrinler maalesef çok eksikti. Tak dedi imiz, mahalle aralar nda tezgahlarda, bazen pazarlarda sat - lan otantik veya lokal bölgelerdeki tasar mc lar n kendi usulleriyle tasarlad , ürün, fiyat ve sat sonras hizmet anlam nda hiçbir standard olmayan bir i ti. Ancak e itim seviyesinin yükselmesi, çal an kad n say s n n art ve toplumun bilinçlenmesi, bizi markala maya itti. Tak , her zaman giyimin tamamlay c bir unsuru oldu.

Dünyan n en eski mesleklerinden biri kuyumculuk. stedi imiz kalitede markalara mal üretip pazarlayabiliyor olu umuz bizi bu yola itti. Perakende sektörü, 2000’li y llar n ba nda canlan - yordu. Sektör canlan rken biz de kendi f rsat m - z yaratt k ve ma azala ma karar ald k. lk So CHIC ma azam z ise 2003 y l nda stanbul Florya’da Flyinn AVM’de açt k. Marka ismine nas l karar verdiniz? So CHIC, ngilizcede çok k demek. Tüketicilerimize, “çok k olman n” yolunun bu ma-

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Perakende sektörü 2000’lerde canlan yordu. Biz de f rsat görüp, ma azala ma karar ald k. So CHIC, ngilizcede çok k demek. Çok k olman n yolunun bu ma azadan geçti ini ismimizle yans tmaya çal t k. lk So CHIC ma azam z 2003’te stanbul Florya’da Flyinn AVM’de açt k. AVM’lerin de aç lmaya ba lad bir dönemdi. O rüzgar da arkam za alarak ilk y l 3 ma aza açt k. Birçok ma aza açarak görünürlü ümüzü ve bilinirli imizi art rmak istedik. Markala maya ilk karar verdi imiz andan itibaren de kendimizi Türkiye ile s n rlamad k. Türkiye d nda talya’da ve Uzakdo u’da da üretim merkezlerimiz var. Biz görünüm olarak lüks ama fiyat olarak ula labilir bir markay z. Henüz Anadolu’nun baz kesimlerinde alt n hegemonyas n k ramad k. Bu nedenle konumland rmam z , hep büyük ehirlere yönelik yapt k.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.