KATEGORİ GENİŞLİYOR

Capital (Turkey) - - SÖYLEŞİ -

GÖZLÜK NE G RD K

Son 2 y ld r gözlük ve saat i ine de girdik. Saatlerimizin bir k sm sviçre’de üretiliyor. Bunlar, uluslararas tasar mc lar taraf ndan tasarlan yor. Bu y l da kad n gözlükleri ç kard k.

PARFÜM ÜRET YORUZ

Gözlükler de uluslararas tasar mc lar taraf ndan yap ld , kalitesi Avrupa markalar yla birebir ayn , hatta daha kaliteli malzemeden yap yoruz. Bunun d nda Fransa’da üretilen, talya’da i elenen, tasar m bize ait bir parfüm ç kard k. nedenle konumland rmam z , hep büyük ehirlerde yapt k. Öncelikli hedef ehirlerimizi stanbul, zmir, Ankara, arkas ndan Bursa ve Antalya olarak belirledik. Tüketici kitleniz kim? Çal an kad nlar. Bir bankan n genel müdürü de olabilir, normal bir çal an da. Sonuçta giyimine ku am na dikkat eden, modaya merakl olan, trendleri takip eden, tasar ma önem veren kad nlar hedef kitlemiz.

lk ma azan z açt n zda hedefiniz neydi? Bugün o hedeflerinizin neresindesiniz?

Türkiye hedefleri de il ama yurtd hedeflerimizde baz sapmalar oldu. Yurtd na daha çok aç lmaya karar verdik. Hedeflerimiz aras nda Ortado u’ya aç lmak yoktu. Uzakdo u hep vard . Hong Kong, Çin, Singapur, Kore, Tayvan, Tayland çok h zla geli en ülkeler. Avrupa, trendin ve tasar m n do du u yer. Bu pazarlarda hedefimizde olacak ama bizim için daha kolay hedef Uzakdo u ve Ortado u. Türk Cumhuriyetleri, çok fazla hedefteydi ama bu hedef Rusya’ya kayd . Baz politik süreçler de bu hedefi engelledi. Fiyat stratejimizi ve hedef kitlemizi ba tan beri bu ekilde kurgulam t k. Bunca titiz çal man n ard ndan markan n geldi i nokta bizi a rtm yor.

Bugün markan z tüketici taraf ndan nas l alg lan yor?

Bizim markam z yapt m z ara t rmalarda yüksek topuklu ayakkab lar giyen, sar n, bak ml bir plaza kad n olarak alg lan yor. Marka olarak da tüketiciler bizi kaliteli görüyor. Ara t rmalara göre d ar dan bakt klar zaman pahal oldu umuzu dü ünüyorlar, ancak ma azaya girdiklerinde fikirleri de i iyor. Bu bilinçli bir strateji mi? Hay r, bilinçli de il. Biz pahal alg lanmak istemiyoruz. Ama perakende noktalar m z böyle bir görüntü veriyor. I kland rmalar m z ve ma aza içi tasar m böyle alg lanmas na neden oluyor.

Peki bunun için perakende noktas n de i tirmeyi dü ünüyor musunuz?

Hay r. Bu yanl alg y ileti imle çözmeye çal yoruz. Çünkü alg ülkeden ülkeye oldu u gibi

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.