NASIL FARK YARATILDI?

Capital (Turkey) - - SÖYLEŞİ -

MALATÇILIK

Bizim en büyük avantaj m z, Sezgin Group olarak ihracatç ve imalatç bir irket olmam z. Yurtd ndaki birçok marka için zaten üretim yap yorduk. Belli bir kalitenin üstündeydik. Üretim gücümüz vard . kincisi finans olana m z yüksekti.

MAKUL F YAT

Markala maya karar verdi imizde, istedi imiz noktada ma aza açabiliyorduk. Di er konu, trendleri ve moday yak ndan takip eden bir irketiz. Kaliteli ürünü makul fiyatta sunabiliyoruz. Y llarca farkl markalara üretim yap p onlar n markalar yla burada sat yapt k, yani sat deneyimimiz var. Marka yat r m n en çok marka hizmetleri alan na yapt k.

STANDART

Bu departmanda çok insan çal yor. Kullan c hatas da olsa biz bunun hizmetini vermek durumunday z. Y llarca uluslararas markalarla çal t m z için onlarla ya ad m z deneyim, belli bir standartta hizmet verebiliyor olu umuz da bize hem markala mada hem büyümede önemli avantaj sa lad .

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.