“YABANCILAR BÜYÜYEMİYOR”

Capital (Turkey) - - SÖYLEŞİ - Özellikle fonlardan bu konuda çok ilgi görüyoruz, ama fonlarla ilgilenmiyoruz. Bize ortak olabilecek yat r mc n n, en az ndan know how’la gelmesi çok önemli. Ancak bu tarz tekliflere aç z. Gözümüz hep yurtd nda, yurtd nda büyümeyi istiyoruz.

ehirden ehre de de i iyor. stanbul’un belli ba - l bölgelerinde kald n zda ma azan n böyle görünmesi, bir engel de il ama ba ka ehirlerde engel olabiliyor. Her bölgeye göre farkl bir dekorasyon yapamayaca m z için bunu ileti imle çözmeye karar verdik. Markan z n vaadi nedir? E er markaysan z gerçekten, sat sonras hizmetiniz mutlaka çok iyi olmal . Mü terinin en büyük beklentisi bu. simsiz bir markada ya ad bir durumu, bizde asla ya ayamaz. Tüketicinin bizden bekledi i bir di er ey de markan n dünya trendlerini takip etmesi… Giyimle, tekstille e de erde giden bir trenddeyiz. Dünyada neler olup bitti ini bizim takip edebilmemiz gerekiyor. Bunun için çok önemli bir ekibimiz var. Hem yurtd nda hem burada çok önemli tasar mc larla çal - yoruz. Ara t rmalar m z sürekli devam ediyor. Bu alanda trendler çok h zl de i iyor. Bu y l kullan lan ürünler, gelecek y l kullan lm yor. Tak sektörü eskiden böyle de ildi. Her geçen gün daha da h zlan yor. Son tüketici çok bilinçli oldu u için neyin eski neyin yeni oldu unu biliyor.

Rakipleriniz kimler? Bulundu unuz alanda nas l bir rekabet ortam var?

Bizim hem çok rakibimiz var hem yok. Bi-

RAK B M Z YOK

Hiç rakibimiz yok. Ama bu durum bizim için bir ans de il. Bizim gibi zincirler de olsa önümüze geçemezler. Hatta ilerlememize yard mc olurlar. Yurtd ndan markalar n gelece ini duyuyoruz. Gelenler de oluyor. Ama burada büyüyemiyor, yay lam yorlar.

PAZAR RAHAT DE L

Pazar çok rahat de il. statistiklerde gözüken genç nüfus, milli gelir art göründü ü gibi de il. Tak al m , tamamen e itim düzeyiyle ilgili. Tak trendlerini takip edenler, genellikle e itimli ki iler.

ENGEL N FARKINDALAR

Bugün Ortado u’daki kad nlar da üniversite mezunu, yurtd nda okuyorlar… Onlarda da e itim düzeyi artt kça bizim oralarda büyüme ans m z var. Yurtd ndan gelecek markalar, buradaki engelin fark nda. Zaten birkaç ma aza açt ktan sonra çok fazla yay lamayacaklar n anl yorlar. Oysa onlar gelirse biz daha çok büyürüz. zim sektörümüzde sevgililer günü, y lba , anneler günü gibi özel günler çok önemli. Cironun yar s ndan fazlas , o aylarda yap l yor. O zamanlarda çiçekçi de, çikolatac da, Beymen de, Vakko da, kuyumcu da saatçi de bizim rakibimiz olabiliyor. Çünkü i in içinde hediye var. Ayn zamanda hiç rakibimiz yok, çünkü Türkiye’de bizim gibi bir zincir yok.

Siz nas l rekabet ediyorsunuz? ndirim dönemlerine yönelik nas l bir stratejiniz var?

Biz y lda iki kere genel indirim yap yoruz. Her zaman bir önceki sezonu indirime sokuyoruz. Ama herkes bir indirim yapt diye yapm yoruz. Ba - kalar n n indirim yap yor olu u ebette bask olu - turuyor. Özellikle hediye alan ki iler de 500 TL de erindeki hediyeyi 250 TL’ye almak için indirim bekliyor. Bizde cironun yar s hediyeden geldi i için bu bizi zorluyor. Ba kalar indirime girerken bizim girmeyi imiz bir bask olu turuyor. Kaç ma azan z var? Bizim iki ma aza konseptimiz var. So CHIC ve Fix Silver. Fix biraz daha gençlere hitap ediyor ve fiyat gam biraz daha dü ük. Bu markam zla AVM’lerin içinde stant ve kiosk’larla yer al yoruz. Bu ekilde 35 sat noktam z var.

So CHIC’de ise Türkiye genelinde 53 ma azam z var. 12 de yurtd ma azam z bulunuyor.

Önümüzdeki dönemde daha üst segmente hitap eden yeni konseptler yaratmay dü ünüyor musunuz?

Önümüzdeki 5 y l içinde böyle bir plan m z yok. Sonras için olabilir. Bu durum Türkiye’deki konjonktürün geli imiyle alakal .

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.