“ŞİRKETİ BANKAYA ENTEGRE ETTİK”

Capital (Turkey) - - REKABET - MEHMET AK F ERO LU/ Z RAAT S GORTA GM Poliçe üretimi, tahsilat ve hasar i lemlerinde ciddi bir h z kazand k. Böylece poliçe üretim ekranlar 40 i lem ad m ndan 3 ad ma indirildi, poliçe üretim h z ortalama 9 dakikadan 1 dakikaya dü tü. Sistem üzerinden

talle meden bahsedece iz. Ya ad m z hayat h zland kça, fiziksel ba ml l klardan uzakla p direkt kanallar daha çok kullanaca z” diyor.

Barbaros Uygun da ayn fikirde: “Önümüzdeki dönemde birçok bankan n maliyetlerini azaltma yönünde hareket edece ini ve özkaynak kârl l n korumak için daha az maliyet içeren i modellerine gidece ini öngörüyoruz” diyor.

SİGORTA YATIRIM AŞAMASINDA

Sigorta irketleri aras nda da h z yeni yeni rekabet alan oluyor. 2010’da kurulan Ziraat Sigorta ana i tiraki olan Ziraat Bankas ile sistemlerini entegre etmek için 2 y ld r yo un bir çal ma içinde. Ayn ekilde Generali Sigorta da 2013 Kas m ’nda bilgi teknolojisi altyap s n Genersis sistemine ta d . Bu ekilde irket poliçe, tahsilat, hasar süreçlerini bu sistem üzerinden daha h zl yönetiyor. Generali Genel Müdürü Mine Ayhan, “Acente ve direkt sat kanallar m z bu teknolojiye entegre ederek sistemimizi h zland rd k. Direkt kanallarda 1 dakikada teklif, 3 dakikada poliçele tirme gerçekle tirebiliyoruz” diyor.

MÜKERRERE SON

Son 2 y lda öncelikli olarak enerjimizi ve oda m z Ziraat Bankas ile entegrasyona verdik. Poliçe üretimine ili kin yap lan altyap çal malar yla bankan n kredi süreçleri içine asl nda sürecin do al bir parças olan, sigorta teklifi haz rlama ve poliçele tirme modüllerini ekledik. Böylelikle ube personelinin kredi verirken ayr bir süreç ba latarak form doldurmas , e-posta göndermesi, cevap beklemesi yerine, bankan n veritaban yla sigorta veri taban n n online konu tu u bir sistemde h zl ca teklif ve poliçe üretilmesini sa lad k ve mükerrer süreçlerin önüne geçmi olduk.

YEN L KÇ L K ZORUNLU

Sektörde poliçe kesilme sürelerinde iddial çabalar var. Generali Sigorta, 5 y l önce bireysel poliçelerde 10 dakika olan poliçe olu turma süresini bu y l 1 dakikaya kadar çekti. Ayn ekilde KOB ve kurumsal poliçelerde de süre son 5 y lda 15 dakikalardan 3 dakikalara kadar iniyor. Liberty Sigorta Genel Müdürü Defne Türke de 2009’dan bu yana bireysel poliçe kesme süresi bak m ndan yüzde 20 h zland klar n aç kl yor. Türke , “ yerleri için tek poliçede birden fazla teminat içeren ürünler haz rlad k. Eski sistemimizde bir i yeri için 7-8 farkl poliçe tanzim etmemiz gerekirken yeni sistemimizde 1 poliçe tanzim etmemiz yeterli” diyor.

Bireysel Emeklilik taraf nda sektörün yöneticilerine göre sistem yeni oldu undan h z konusunda çok ciddi bir de i im ya anm yor. Asya Emeklilik Operasyon ve Tahsilattan Sorumlu Genel Müdür Yard mc s Balkan Akba da emeklilik sözle mesinin yap lmas nda son 2,5 y lda 3 dakikalardan bugün 1,5 dakikaya kadar indiklerini söylüyor.

Yanl z elementer sigortac l kta oyuncular hasar ödeme sürelerini aç klamakta çekimser davran yor. Sektörden bir yönetici, hasar ödemede farkl bran lar için farkl süreçler ya and ndan ve bu h z n sigorta irketi seçiminde ana kriterlerden biri oldu undan payla lmad n aç kl yor. Sektörde evraklar n eksiksiz olmas durumunda ödemeler 2-3 gün içinde yap l yor. Hasar ödemeleri mü teri memnuniyetinde çok önemli bir kriter oldu u için irketlerin yo un çal malar sürüyor. Mine Ayhan, hasar konusunda h z için mobil ça r merkezi kurduklar n aktar yor.

Liberty Sigorta’da da 2009 y l sonundaki maddi hasarlardaki ortalama ödeme süresiyle bugün aras nda yüzde 50 olumlu geli me mevcut.

LEASİNGE KOBİ ETKİSİ

Finans sektöründe son 2-3 y ld r hem mü teri segmenti hem yeni ürünlerle en köklü de i im leasing alan nda gerçekle iyor. Bu dönü üm leasing irketlerinin i modellerini de etkiliyor. Bu de i imi Yap Kredi Leasing Genel Müdürü Özgür Mara , “Geçmi dönemlerde leasing i lemleri yat r ma yönelik oldu u için detayl analiz ve çal ma isteyen firmalarla ortak yürütülen önemli tutarda projelerden olu uyordu. Ancak son dönemde KOB ’lerin de bu tip finansmanlara yönelik talepleri bulunuyor ve bankalar n daha fazla hedefledikleri bir kitle olmalar sebebiyle süreçler de i ti. Art k daha h zl ve do ru karar verebilmenin önemli oldu u bir döneme girildi” eklinde aktar yor.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.