“HIZ ODAK ALANIMIZ”

Capital (Turkey) - - REKABET - KUB LAY GÜLER/ TEB GENEL MÜDÜR YARDIMCISI

Garanti Leasing Genel Müdürü Ünal Gökmen de leasing i inde art k h zl olan n mü teriyi elinde tutaca - na inan yor: “ lemlerin art k çok büyük bir ço unlu unun ak ll telefonlar ve internet üzerinden yap laca n dü ünüyoruz. Mü terinin teklifini veya i lemini leasing çal an na ula madan bile halledebilece i platformlar ile alakal yat r mlar yap yoruz. H zl olan kazanacak, finansman ihtiyac olan mü teriye en h zl ula an pazar pay n art racak.”

Bu anlay la Garanti Leasing, i makinesi, forklift, jeneratör gibi ürünleri sat n alacak mü terilerin kredi onay ndan sat n alma sürecine kadar tüm i lemlerini 2 günde sonuçland r yor.

Özgür Mara da “KOB ’lerde küçük tutarl ve standart i lemlerimizde 1 günde mü terilerimize karar ve ko ullar m z bildiriyoruz. Bu süreler geçmi te haftalarla ölçülüyordu. Hedefimiz, bu yat r mlar saatler baz nda sonuçland rabilmek” diyor.

Yap Kredi Leasing, h zlanma sayesinde 2009’dan bu yana kontrat adetlerini y ll k yüzde 20 art r yor. Mara , “Bin adetlerin alt nda olan kontrat adetleri bugün 2 bin 500 seviyelerine ula t ” diyor.

Vak f Leasing de son 5 y ll k dönemde özellikle gayrimenkul ve yüzde 1 KDV avantaj na sahip ürünlerde

RAK PLERDEN AYRI IYORUZ

h z kazan yor. “Günümüzde finansal çözümlerde h z da art k gerekti i öneme sahip oluyor” diyen Vak f Leasing Genel Müdürü Osman Zeki Özger, “Leasing i lemi onaylar eski dönemde, makina ve ekipmanlarda 4-5 gün içerisinde verilebiliyorken, imdi ayn gün içerisinde verilebiliyor. Sektör için yeni bir ürün olan ‘sat ve geri kirala’ i lemlerini de 3-4 günlük bir çal mayla sonland - rabiliyoruz” eklinde konu uyor.

FAKTORİNGTE SÜRELER YARI YARIYA İNDİRDİ

Bu y l n ilk 6 ay nda i lem hacmini yüzde 20 oran nda büyütmeyi ba aran faktoring sektöründe h z hayati önem ta yor. Sektörde yurtiçi ve yurtd faktoring i lemlerinin finansman tek ürün oldu u için rekabet, iyi hizmet ve süreçlerin h z noktas nda yap l yor. Öyle ki sektörün iki oyuncusu Garanti Factoring ve Ulusal Faktoring, son 5 y lda i lem süreçlerini yüzde 50 k saltt klar n aç kl yor. Garanti Factoring Genel Müdürü Hulki Kara, “ irket olarak 2012 y l nda, h zlanma ad na öncelikle sistemsel gerekliliklerin ve organizasyol durumun tespiti için bir çal ma ba latt k. Bu çal man n sonucunda öncelikle ayr platformlarda takip etti imiz baz i süreçlerimizi, geli tirdi imiz teknoloji çözümleri ve organizasyonel de i ikliklerle bir araya getirdik. Bu geli tirmeler irkete hem i gücü tasarrufu sa lad hem i lem sürelerinin k - salmas na katk da bulundu” diyor.

Ulusal Faktoring Genel Müdürü zak Koenka da i - lem süreçlerine h z katmak için son 5 y lda genel giderlerinin yüzde 6’s kadar altyap yat r m yapt klar n aç kl yor. Yaln z Koenka, h z n devam noktas nda önemli bir noktaya dikkat çekiyor: “Kredi Kay t Bürosu’ndan yap lan ve sürekli geli en h zl sorgulama yöntemi ve hayata geçirilecek olan Fatura Kay t Merkezi ile sektörde i lem süreleri daha da k salacak.”

‘H z’ temel odak alanlar m zdan biri. Bu konuda iyile tirme çal malar m z yürütürken mü teri aç s ndan de er yaratmayan aktiviteleri elimine ediyoruz. ‘An nda Kart’, ‘Gi ede Bekleme Süresi’ ve ‘Tüzel Krediler’ konular nda çal malar m zla rakiplerimizden ayr yoruz. Gi ede bekleme süresini son 2 y lda 13 dakikadan, sektör ortalamas 9 dakikan n alt na çektik. 2015’te bekleme sürelerini daha iyile tirmek için ubelerimize ait yo unluk haritas ç kararak bu haritalar internet ve ak ll telefonlarla mü terilere gösterece iz ve randevu olu turmalar n te vik edece iz.

10 DAK KADA KRED KARTI

An nda Kart uygulamas nda mü terilerimiz ubede hesap aç l i lemini yaparken an nda banka kart , kredi kart veya ‘Harman Kart’ alabiliyor. Böylece 8 günleri bulan kart verme sürelerini 10 dakikaya kadar dü ürdük. Bu uygulamayla ciddi bir farkl l k yaratt k. Kredi kart sat lar m z n yüzde 30’unu an nda kart olarak gerçekle memiz de maliyet avantaj getiriyor. letme kredilerinde talepleri ortalama 1 günde kar l yoruz. KOB kredilerinde ise bu süre ortalama 4 gün. Gelecekte birkaç saat içerisinde bireysel kredi kullan labilecek. Üstelik bunu hiç ubeye gelmeden, do rudan alternatif da t m kanallar m zdan gerçekle tirmek mümkün olacak.

Barbaros Uygun, “5 yılda bireysel kredi tahsis maliyetlerimiz yüzde 75 azalarak dörtte birine indi” diyor.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.