Terör teminatı sürer mi?

Capital (Turkey) - - FINANCE / SUITE -

Bu alanda Yap Kredi ve Garanti Bankas öncü bankalar aras nda. Öyle ki Yap Kredi engelsiz bankac l k program n 2008 y l nda ba latt . Do an, “www.engelsizbankacilik.com.tr sitesiyle engelli vatanda lar n

EBugün 220 adet Paramatik’imiz ortopedik veya görme engellilerin ihtiyaçlar na uygun. u an 2 bin 530 engelli mü terimiz bulunuyor. Bu mü terilerimizin tüm hizmetlerden öncelikli yararlanmas n , ube ve telefon bankac l nda beklemeden hizmet almas n sa l yoruz. Son olarak, engellilerin sürdürülebilir istihdam üzerine yo unla t k. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanl önderli inde ‘ e Kat l, Hayata At l’ projesiyle engellilerin i koçlar yard m yla i hayat na kat l m n ve adapte olmas n amaçl yoruz. Projeyle 5 ilde 300 engelli birey i ya am na kat lacak.” kim ay ba nda meydana gelen Kobani protestolar nda 190’dan fazla banka ubesi, ATM’leri ve 3 binden fazla i yeri zarar görünce gözler sigorta irketlerine döndü. dünyas nda yang n sigortalar n n alt nda sat n al nan halk hareketi ve terör teminat n n verilmeye devam edip etmeyece i ak llar kar t rd . YEN SATI DURDURULAB L R M ? Bugün büyük ma aza zincirine sahip tüm irketler ve bankalar n ubeleri sigortal . Bankalar elektronik cihaz sigortalar yla ATM’lerini de koruma alt na al yor. Küçük esnafa ait i letmeler ve orta büyüklükteki irketlerin zararlar ise valilikler taraf ndan kar lan yor. Ancak finans dünyas nda yöneticiler aras nda gelecek için yine de bir tedirginlik mevcut. Önde gelen büyük bankalardan birinin genel müdürü yard mc s da yapt m z sohbette “Bu tip durumlarda sigorta irketleri, olaylar n oldu u bu bölgeler için teminatlar sürdürmek istemiyor. Bu teminatlar n yak n dönemde kald r labilece ini dü ünüyorum” diyor. REKABET Z N VERMEZ Sigorta sektöründe ise konu tu um yöneticiler, teminat vermeme gibi bir olas l n olmayaca konusunda hemfikir. Olaylar n geli ti i Do u ve Güneydo u Anadolu’da sigortal l k oranlar dü ük oldu u için önemli bir zarar da beklenmiyor. Büyük irket ve banka taraf nda da bu tip zarar n sadece yüzde 80’i sigorta irketi taraf ndan kar lan yor.

Anadolu Sigorta Genel Müdürü Musa Ülken, terör teminat n il ya da bölge ayr m yapmaks z n tüm poliçelerde vermeye devam ettiklerini aç kl yor.

Zurich Sigorta Genel Müdür Yard mc s Alper Karayazgan da burada farkl bir noktaya dikkat çekiyor: “Sigorta irketlerinin bundan sonras için bu bölgelerde halk hareketine kar sigorta yapm yorum deme imkan var. Ama ben pratikte böyle bir uygulama olabilece ini dü ünmüyorum. Rekabet nedeniyle büyük zincire sahip irketler ve bankalar n sigortalar eskisi gibi ayn teminatlarla devam edecektir” diyor.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.