Engelleri kaldıran bankalar

Capital (Turkey) - - FINANCE / SUITE - Bankalar, art k bankac l k hizmet ve ürünlerini tasarlarken engelli mü terilerini de gözetmek durumunda. BDDK, bankalarla bu yönde bir çal ma yürütüyor. Böylece bankalar, mevcut yap ve sistemlerini 1 Ocak 2016’a kadar ç kacak yönetmelik hükmüne uygun ha

NELER YAPILACAK? Garanti Bankas Genel Müdürü Ergun Özen, “Sektörde bu konuda daha çok ad m at lmas gerekti ini dü ünüyorum” diyor. Çal ma grubunun ba nda bulunan Yap Kredi Alternatif Da t m Kanallar Genel Müdür Yard mc s Yakup Do an da, “Yak n gelecekte engellilere özel ATM standard n n getirilmesi, ubelerde engellilerin dola m n kolayla t racak düzenlemeler, mobil bankac l kta kolayla t r c uygulamalar n zorunlulu u gibi yükümlülüklerle engelliler, tüm bankalardan i lemlerini rahatl kla gerçekle tirebilecek” diyor. Burada tüm payda lar n ortak çal mas gerekiyor. Örne in engelsiz ATM’lerin kurulumunda belediyelerin de deste i çok önem ta yor.

ÖZEL H ZMETLER finans sektörüne eri imini kolayla t r yoruz. Banka içinde bir proje ekibimiz var. 2009’da ortopedik engelli, 2010’da görme engelli vatanda lar m za yönelik engelsiz ATM’leri kurduk. Bugün 1.054 engelsiz ATM’miz var” diyor. Özen ise bu alanda çal malar n öyle aktar yor: “2011’de ‘Engelli Dostu Bankac l k’ ad alt nda bir inisiyatif ba latt k. lk olarak ubelerimizi engellilere uygun hale getirdik. u anda 53 engelli dostu ubemiz var, 2014 sonunda bunu 80’e ç karaca z.

Yakup Do an

HAYATINA KAZANDIRACA IZ

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.