Lider Ajanda Teknolojiye ne kadar meraklısınız?

Capital (Turkey) - - FINANCE / SUITE -

Finans dünyas n n giderek ak ll telefonlara, tabletlere ta nmas yöneticilerin de ister istemez teknolojiyle daha çok ha r ne ir olmalar n sa lad . Biz de önemli yöneticilerimizin teknolojiye ne kadar merakl olduklar n , bu alanda yenilikleri ne kadar yak ndan takip ettiklerini merak ettik: YEN MODELLER DENER M Türkiye Finans Genel Müdürü Derya Gürerk, teknolojiyi çok yak ndan takip ediyor. Öyle ki ekim ay ba nda görü tü ümüz gün ofiste yeni iPhone 6’s na kavu mak için sab rs zlan yordu. “Ofiste yeni telefonum arj oluyor, gidince kullanmaya ba layaca m” diyen Gürerk, teknolojiyi yenilemeyi seviyor. “Yeni ç kan ak ll telefon modellerini deniyorum. Genelde telefonumu 6 ayda bir de i tiririm. Biri yedek olarak iki telefon ta yorum. Bizim mobil bankac l m z oldu u için bu ekilde sürekli aplikasyonumuzu kontrol ediyorum. Art k bankac l k i lemleri için internete bile girmiyorum” diyerek teknolojiye dü künlü ünü aktar yor.

Sosyal medyaya günde 1 saate yak n zaman ay rd n belirten Gürerk, “Hem Twitter hem Facebook’ta var m ama sadece bankayla ilgili haber ve bilgi payla m yap yorum. Önemli yay nlar ve haberleri takip ediyorum. Evde de teknolojinin son ürünlerini kullan yoruz. Evde bir Apple a m z var diyebilirim, kablosuz bir ortam kurduk. Telefondan televizyonu kumanda ediyoruz” eklinde konu uyor. SRAFA KAÇAB L YOR TEB Genel Müdürü Ümit Leblebici de teknolojiyi sonuna kadar kullanmak gerekti ine inan yor. “Ama teknolojik cihazlar m ak ll telefonumu her y l de i tirmem” diyen Leblebici, “Bence teknolojik aletleri s k de i tirmenin çok bir anlam yok, yeni 1-2 özellik geldi diye hemen yeni telefona geçmiyorum. Bunu biraz da israf olarak görüyorum. Bence teknolojiyi maksimum verimle kullanmak laz m” diyor.

Yaln z Leblebici, bunun kendi ki isel tercihi oldu unu da hemen vurguluyor. “Banka için teknolojiyi sürekli yenilemeye zaten mecburuz” diyor. Yöneticinin sosyal medyayla pek aras yok: “Sosyal medyaya hiç zaman ay rm yorum. Sosyal medyaya bakarsam i lerim aksar, tüm i leri yapamam gibi geliyor” diye de ekliyor. YEN NES LLE LET MDE ART “Bugünün dünyas nda teknolojiyi kullanmamak ve uzak kalmak gerçekten zor. Üstelik sosyal network sitelerinin ve yeni ileti im teknolojilerinin müdavimi yeni nesil bir ku ak varken” diyen Generali Sigorta Genel Müdürü Mine Ayhan da yo un i hayat nda her an her yerde ula labilir olmak ve bilgi ak na kolay eri ebilmek ad na teknolojiyi kullanmay çok önemsiyor.

Ayhan, teknolojiye merak n da öyle özetliyor: “Android ak ll telefonumla irketimin sigortac l k çözümlerini, online uygulamalar n takip ediyorum. Seyahatlerimde ailem ve i arkada lar mla görüntülü olarak ileti im kurmay tercih ediyorum. Teknolojinin h z tart lamaz. Ama ben her model de i iminde kulland m android telefonumu ya da iPad’imi de i tirmem. Ancak yeni ç kan uygulaman n i ve özel hayat m daha verimli hale getirece ine inan rsam model de i ikli ine gidebiliyorum” diyor.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.