Finansbank’taki büyük de i imin resmi

Capital (Turkey) - - FİNANS / SOYLESI -

1 2 3

4

5

Yeni düzenlemeleri öngörüp bilançomuzu tüzel bankac l a kayd rmaya ba lad k. 2011’de bireyin pay yüzde 65 idi, imdi yüzde 49’a geriledi. KOB , kurumsal ve ticaride h zl büyüyoruz. Bu y l yüzde 45 oran nda büyümemiz olacak. ubat-nisan döneminde kredi kartlar son 8 y lda ilk defa ayl k bazda zarar etti. Kartta adet baz nda yüzde 25 küçülüyoruz. Kredi kart mü terisi kazanmada agresif olmayaca z. Bu y l, 2013 mü teri kazan m h z m z n 3’te1’indeyiz. KOB bankac l nda 400 bin aktif mü terimiz var. Türkiye’de 3 milyon KOB var. Hedefimiz 1 milyon mü teri.

6 7 8

9

Bu y l 2 milyar TL’den fazla proje finansman, sa lad k. Y l sonunda bu rakam 2,5 milyar TL’ye ula acak. Türkiye’de ilk defa “varl k yönetimi” irketi kurup aya a kald rmay hedefliyoruz. u anda 666 ubemiz var, f rsat görürsek açaca z. Ancak, ube say s 675’ten yukar gitmeyecek. Enpara.com’da iki y lda 200 bin mü teri ve 3,5 milyar TL mevduata ula t k. Burada büyüyece iz. Son 2 y ld r bankan n verimlili ini art racak projeler yap yoruz. Bu projelerin as l etkisini 1-2 y l sonra görece iz.

10

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.