HİSSE SATIŞINDA TAKVİM BELİRLENDİ

Capital (Turkey) - - SÖYLEŞİ -

Hiç ku kusuz finans sektöründe bu y l n en köklü de i imlerinden birini Finansbank gerçekle tirdi. Bu dönü üme biraz da zorunlu kald diyebiliriz. Banka 2011’de kredilerinde yüzde 65 a rl bireysel bankac l a veriyordu. Yap lan düzenlemeler sonras bugün h zla tüzel bankac l a kaymaya çal yor. Finansbank Genel Müdürü Temel Güzelo lu, bu dönü ümü, “Bugün bireysel kredilerin toplam içinde pay yüzde 49’a geldi. Bu oran y l sonunda yüzde 45’e ve 2 y l n sonunda yüzde 30’a inecek. Oda m z de i tiriyoruz. Bu y l sonunda tüzel bankac l kta yüzde 45 büyümemiz olacak. Bireysel bankac l kta yüzde 6 küçülece iz” eklinde aktar yor.

Finansbank Genel Müdürü Temel Güzelo lu ile bankac l kta ya anan dönü ümü, bankaya etkilerini ve 10 y l sonras nda sektörün görünümünü konu tuk:

2014’ün zorlu bir y l olaca beklentisi vard . Bu y l nas l bir dönü üm ya and ?

Bu y l bankalar n hayatlar nda önemli de i imler oldu. Bu y l sonu uygulanmaya ba lanacak düzenlemelerle bankalar n bireysel i leri büyük ölçüde de i ime u rad . Bireysel bankac l n kâr dinami i tamamen de i ti. Bu nedenle bizim gibi bireysel bankac l a fazlaca a rl k vermi bankalarda, bilançolarda bu a rl n de i tirilmesi yönündeki gayret h zland .

Biz geçen y l da bu düzenlemelerin gelece inin bilincinde olarak bankam z n bilanço yap s - n tüzel bankac l a do ru kayd rmaya ba lam -

SATI MODEL

NBG, 2015 sonuna kadar yüzde 40 hissesini sataca n aç klad . Ancak nas l bir sat olaca na dair net bir bilgi yok. Bir opsiyon olarak ilk etapta yüzde 20 ard ndan ikinci etapta yüzde 20 sat labilir. Bir opsiyon yüzde 40 sat takviminin belirlenmesiyle h zla sat labilir ya da y l sonuna do ru olabilir. Bu sat modeli, piyasan n nas l de erlenece ine ba l geli ecek diye dü ünüyorum.

BANKA SÜREC N NERES NDE?

Bugün banka de erlemeleri çok çekici de il. Yak n zamanda bu çarpanlarla yüzde 40’ bir seferde satmak mant kl m , emin de ilim. u an yat r m bankalar n seçme sürecindeyiz. Aralar ndan 3-4 be endi imiz bankayla çal aca z. As l i , bu a amada ekillenecek. Bu süreçte IFC’nin yüzde 5’lik hissesini NBG sat n ald . Bu, bir anlamda NBG’nin Finansbank’tan ayr lmak istemedi ini de gösteriyor. Sat takvimi y l sonu itibar yla netle ir.

ÖNEML ANS

Bu halka aç lmayla elde edilecek gelirin bir k sm mutlaka bankaya sermaye olarak girer. Bu da sermayemizi güçlendirerek büyümemiz için önemli bir kaynak olur. Bizim için önemli bir ans bu… Bu süreçte yat r mc larla görü me anlam nda benim i yüküm artabilir o kadar…

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.