“ŞUBE YERİNE ENPARA’YA YATIRIM YAPACAĞIZ”

Capital (Turkey) - - SÖYLEŞİ -

MAKS MUM 675

Bizim u an 666 ubemiz var. ube say m z 665 ila 675 aras nda tutaca z. F rsat gördü ümüz yerlerde ube açaca z, kârl l kta anlam n yitiren yerleri de kapataca z. ube say s n 675’ten yukar götürmeyece iz. Nedeniyse biz bireysel bankac l kta büyümeyi Enpara ile yapaca z.

70-80 UBEYE E T

Enpara ile ekimde 2’nci y l m z kutlad k. Bugün 200 bin mü teri ve 3,5 milyar TL mevduat m z var. Yak n zamanda ihtiyaç kredisi sunmaya ba lad k, mü terilerimizin yüzde 15’ine ihtiyaç kredisi verdik. Enpara, bu büyüklerle Finansbank’ n mevduat n n yüzde 10’unu ve tüketici kredilerinin yüzde 15’ini sa l yor. Bu rakamlar ube say s na çevirirseniz biz Enpara ile ek 70- 80 ubeye sahibiz. Bundan sonra ube say s art rmak yerine o yat r m Enpara’ya yapaca z. je finansman olarak iki ekibimiz var. Türkiye’de 10 milyon dolarla ifade edilen çok proje oldu u dü üncesindeyiz ve ticari proje finansman ekibini büyütmeye çal yoruz.

Ayr ca yüksek gelirli mü terilerimiz için Quartz isimli bir markam z var. Biz özel bankac l kta Türkiye’de henüz düzgün bir i yap ld n dü ünmüyoruz. Türkiye’de ilk yurtd ndakilere benzer “wealth management” (varl k yönetimi) irketini kurup aya a kald rmay hedefliyoruz. Quartz özel bankac l ktan nas l farkl la acak? Sektörde oldu u gibi Finansbank’ta da 1 milyon TL ve üzeri varl olan mü terilerimize özel bankac l k hizmetimiz var. Ancak Quartz’ n hedef kitlesi bu de il… Quartz ile 20 milyon TL ve üstü varl olan önemli i adamlar ve varl k sahiplerini hedefliyoruz.

Henüz bu konuda tüm yasal yönetmelikler tamamlanm de il. Bu yasal altyap n n olu mas sonras 1-2 y l içinde irketi kuraca z. Bugün için bu “wealth management” taraf nda say lar 750’yi a an bir mü teri portföyümüz bulunuyor. Mü terilerimizin bir k sm Finans Portföy bir k sm Finans Invest i tiraklerimizden hizmet al yor. irketin kurulu uyla bu kitleyi büyütece iz. Türkiye’de bu ekilde ula abilece imiz 4 bine yak n ki i bulunuyor. Bu alanda kârl l klar, özel bankac l n da ötesinde oluyor.

Yak n geçmi te bireysel bankac l a bu kadar odakl olman n bugün için bir hata oldu unu dü ünüyor musunuz?

Hay r, kesinlikle dü ünmüyorum. Türkiye’de bankac l k üç zaman aral nda geli im gösterdi. 2001 krizi sonras 2004’e kadar Türk bankalar bir toparlanma süreci geçirdi. Ticari bankac l kta yeniden krediler verildi. Oto kredileri gibi ürünlerle bireysel bankac l k hizmetlerine ba land . 2005

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.