“BÜYÜK BANKALAR BİRLEŞECEK”

Capital (Turkey) - - SÖYLEŞİ -

ila 2011 y llar aras nda ise bireysel bankac l k öne ç kt . 2012 y l ndan sonra KOB ve ticari bankac l k önem kazand . u an sektörde tüm bankalar bu iki alanda büyümek istiyor. 2008’de de trend bireysel bankac l kta ilerlemekti.

2005-2011 y llar aras nda bireysel bankac l a yat r m yaparak çok ciddi getiriler sa lad k. Bu sayede büyük bir sermaye birikimi olu turduk. Biz o y llarda bu yat r m yapmam , bu büyüme politikas n izlememi olsayd k bu boyutta bir banka olamazd k. Bu aktif büyüklü e gelemezdik. Bugün e er yeniden dönü elim ve tüzel bankac l - a odaklanal m diyebiliyorsak bu geçmi büyüme politikam z n sayesinde oluyor. Biz bankac l k sektörünün geli imine ba l olarak do ru i i yap yoruz ve o i e sonuna kadar odaklan yoruz. Bununla gurur da duyuyoruz.

imdi KOB ve ticari i imize odakland m z-

B REYSEL UBE YOK OLUR

ube taraf ndan ba larsak, ben 10 y l sonra sadece bireysel bankac l k yapan ubeler görece imizi sanm yorum. Kurumsal, KOB ve ticari ubeler görece iz. Ben karma bir ube modeli olmas gerekti ine inan yorum ama bunu zaman gösterecek.

OYUNCU AZALACAK

Sektörde e er tüzel bankac l kta fiyat rasyonelli i gelmezse Türkiye’de daha az say da banka olaca n da öngörüyorum. Çünkü bugünkü gibi bir alanda fiyat belirlenmi olursa bankalar n tek rekabet edebilece i yer maliyet olur. Sektöre yeni gelenler ni bankalar. 10 y l sonras nda da ni , daha ufak aktif büyüklü e sahip bir sürü banka olacakt r.

2-3 K TLE BANKASI KALIR

Geli mi ülkeler, ABD ve Avrupa bankac l k sistemlerinde de benzer bir yap var. Kitle bankac l yapan, yüksek aktif büyüklü e sahip, biri kamu bankas olmak üzere 2-3 banka oluyor. Türkiye’de de böyle olacak. Bu tablo, bugünkü konjonktürde mümkün de il ancak 10 y ll k bir perspektifte olacakt r. Ancak bu ölçe e ula ld nda sektöre kârl l k gelir.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.