Gelişim için yetkin insan kaynağı

Capital (Turkey) - - KATILIM BANKACILI - MURAT HATİPOĞLU EY Türkiye Dan manl k Hizmetleri Finansal Hizmetlerden Sorumlu Direktör

murat.hatipoglu@tr.ey.com

on 10 y lda yakla k 15 kat büyüyen faizsiz finans sisteminin, 2020 y l na kadar h z kaybetmeden büyümeye devam etmesi ve 2013’te 1,7 trilyon dolar olan aktif büyüklü ünün 2020’de 6,5 trilyon dolar seviyesine ula mas bekleniyor. Ülkemizde de faizsiz finans sistemine duyulan güven, her geçen gün artmakta olup mevcut durumda 4 bankayla temsil edilen kat l m bankac l - , Türkiye bankac l k sistemi içerisindeki oran n yüzde 1’den yüzde 5,3 seviyesine ta may ba ard .

Geçmi yaz lar m zda, kat l m bankac l n n Türkiye’de daha geni kitlelere ula abilmesi için devlet deste ini arkas na almas gerekti inin alt n çizmi , kamu bankalar n n kat l m bankas kurma planlar n , kat l m bankac l ve faizsiz finans sisteminin ülkemizde tabana yay lmas aç s ndan oldukça olumlu buldu umuzu belirtmi tik.

Bu ayki yaz m zda kat l m bankac l n n geli mesinde çok önemli bir rolü olan insan kaynaklar alan na dair yap lmas gerekenlerle ilgili görü lerimizi payla aca z. lerini sadece i ba e itimlerle alabiliyor. Türkiye kat l m bankac l ve faizsiz finans sektöründeki ilgili tüm payda lar n, üniversite ve sertifika programlar seviyesinde e itim programlar n n nas l geli tirilebilece i yönünde ortak bir ak lla yol haritas olu turmas sektörün geli mesine önemli katk sa layacakt r.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.