“HEDEFLEDİĞİMİZ NOKTAYA ULAŞAMADIK”

Capital (Turkey) - - FINANS / BANKACILIK - HAKAN ATE / DEN ZBANK GENEL MÜDÜRÜ Sektöre paralel olarak bireysel bankac l kta, yeni regülasyonlar ve rekabet nedeniyle hizmet gelirlerinde hedefledi imiz noktaya ula amad k. Ekimde yürürlü e giren ücret ve komisyonlara yönelik yeni yönetmelik önümüzde

2014, her banka için farkl alanlarda sürpriz getirdi. Daha geçti imiz y ldan Türkiye büyümesi için yüzde 1,5-4 aras nda farkl tahminler yap lmas , bankac lar n bu y la dair i plan yapmalar n çok zorla t rd .

Son iki y ld r gelen düzenlemelerin de etkisiyle a rla an bu belirsizlik ortam nda bankalar, baz alanlarda gülerken baz alanlarda hayal k r kl ya yor. Sektörde özellikle KOB , ticari krediler ve proje finansman nda beklenmeyen büyümeler, yöneticilerin yüzünü güldürüyor.

Baz alanlar ise hayal k r kl yarat yor. Bu y l bireysel bankac l ktaki yava lama, tüm bankalar vuruyor. Ayn ekilde banka yöneticilerinin tehlikeli görmeye ba lad klar göstergeler de var.

“ALTYAPIDA HIZLI İLERLEYEMEDİK”

Bu y l pek çok dev altyap projesi için start verildi. Bu da bankalar için iyi f rsat do urdu. Ziraat Bankas da bu f rsat iyi kullananlardan… Ziraat Bankas Genel Müdürü ve Türkiye Bankalar Birli i Ba kan Hüseyin Ayd n, 2014’te ilk 9 ayda proje finansman nda y lba ndaki hedeflerinin 2 kat üstünde büyüklü e eri tiklerine dikkat çekiyor.

“3. Havaalan , 3. Köprü, Gebze- zmir Otoyolu gibi büyük i lerin finansman na imza att k” diyen Ayd n, çal -

TUTTURDUK

Bu y l n ilk yar s nda iyi bir performans gösterdik. Y ll k bazda sektörde 19,9 olan aktif büyümeye kar l k DenizBank yüzde 31 büyüdü. Bizim için her zaman altyap , enerji, denizcilik, turizm, tar m, sa l k ve e itim öncelikli alanlar... Bu sektörlerde ilk 9 ayda y ll k hedefimizin 1,5 kat büyüdük. Örne in tar mda 4 milyar TL’nin üzerinde krediyle özel bankalar içinde yüzde 27 pazar pay na ula t k. KOB kredilerinde de 2014 için hedefledi imiz rakam yaz ba nda yakalad k. Ticari kart say s nda yüzde 34 payla liderli i sürdürüyoruz. Burada ciroda da yüzde 8 paya sahibiz.

ZORLANIYORUZ

malar n öyle özetliyor:

“Proje finansman amac yla taahhüt etti imiz kredi büyüklü ü 7,2 milyar dolar oldu. Bu finansman n 5,3 milyar dolar n krediye dönü türdük. Geçen y l 3 milyar dolar finansman hedefimiz vard . Bu y l da 3,1 milyar dolar olarak bütçelemi tik ancak çok üzerinde kapataca - m z kesinle ti.”

Ayd n, bu y l ayn ekilde kurumsal krediler taraf nda yüzde 25 büyüme ile beklentilerinin üzerinde bir trend gördüklerini de aç kl yor. Ayd n, bu y l sadece teknoloji konusunda istedikleri kadar h zla ilerleyemediklerinden dert yan yor: “Bankada önemli bir dönü üm yap yoruz. Ancak bankan n teknolojisinde istedi imiz mesafeleri henüz kat edemedik. Teknoloji altyap s nda istedi imiz yerde de iliz, bankan n temposuna yeti emedi.”

“HIZI YAKALAYAMADIK”

Sektörde 2014’te büyümeyi en çok destekleyen alan KOB kredilerinde yo un bir pazar pay rekabeti de ya an yor. KOB bankac l nda iddial oyunculardan biri de Türkiye Finans. Bankan n genel müdürü ve Türkiye Kat l m Bankalar Birli i Ba kan Derya Gürerk, “KOB ’lerde cüssemizden iki kat fazla yer kapl yoruz” diyor. Gürerk, büyüme sayesinde y lba nda yüzde 3 olan KOB kredilerindeki pazar paylar n a ustos sonu itibariyle yüzde 3,5’e ç kard klar n aç kl yor. “Sektör ticari bankac l kta bizden h zl büyüyor. Ama biz de KOB ’lerde h zl gidiyoruz” eklinde konu uyor.

Ancak Gürerk, bireysel tarafta banka içinde istedikleri büyüme h z n yakalayamad klar için mutsuz. Yönetici, “Sektörde konut finansman , otomobil kredileri ve kredi kartlar daral yor. Ancak bireysel tarafta konvansiyonel bankalar aç , tüketici ihtiyaç kredileriyle kar l yor. Kat l m bankalar nda ise tüketici finansman ürünleri henüz çok yeni. Bizim as l rekabet alan m z, kredi kartlar , otomobil ve konut kredileri oldu u için bu daralmay daha çok hissettik. Biz y lba nda bankam zda portföyün yüzde 25’inin bireysel alandan gelmesini amaçl yorduk. Bu oran yüzde 20’de kald . Bireyselde büyüme h z n n banka h z ndan fazla olmas n istiyorum ancak bu konjoktürde yakalayam yoruz” diye konu uyor.

Gürerk, y l sonunda ba layacak ücret ve komisyonlara dair düzenlemelerin de sektöre 3-3,5 milyar TL’lik art maliyet getirece ine ve bunun da bankalar n kâr n n yüzde 10’una denk geldi ine, orta vadede bunun risk olu - turdu una da dikkat çekiyor.

“HAYAL KIRIKLIĞI YAŞAMADIK”

Türkiye Ekonomi Bankas (TEB) Genel Müdürü Ümit Leblebici, 2014’ü y lba ndan itibaren gayet net okuduklar - n ve bu nedenle farkl bankac l k alanlar nda yapt kla-

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.