“İKİ ALANDA GERİDE KALDIK”

Capital (Turkey) - - BANKACILIK - ERGUN ÖZEN / GARANT BANKASI GENEL MÜDÜRÜ lk çeyrekte bireysel krediler ve kredi kart alacaklar nda bekledi imizden fazla etkilendi imizi söyleyebilirim. Ama ilk çeyrekten sonra k smen hacimsel iyile me gördük. Ayr ca eylül sonu itibariyle destek kredi

r büyüme planlar nda büyük bir sürpriz ya amad klar - n belirtiyor. Leblebici, sadece tahsili gecikmi alacaklarda beklentisinden daha kötü bir rakam olu tu unu aç kl - yor.

Leblebici, y l özellikle KOB , tüketici ve konut kredilerinde iyi bir büyümeyle sürdürdüklerini belirtiyor. Bankan n ilk 6 ayl k verilerine göre, toplam 41,3 milyar TL’ye ula an kredilerin içinde KOB kredilerinin pay yüzde 48. “Ayn dönemde mevduat taraf nda da iyi pazar pay ald k. Bu gidi attan memnunuz” diyen Leblebici, ilk 6 ayda mevduatlar n yüzde 10 oran nda art rarak toplamda 37,7 milyar TL’ye getirdiklerini de söylüyor.

Ekonomik yava lama ve i sizlikteki art la kredi kalitesi, özellikle kredi kart alacaklar nda ciddi bir bozulmaya yol açt . Kredi kart portföyünde takipteki kredi oran yüzde 6,4’e ç kt . Leblebici de “Tahsili gecikmi alacaklar n n toplam aktiflerdeki oran önemli. Bu oranda kötüleme olacak. Ama bakt n zda biz bu y l hayal k r kl ya amad k, Otomobil kredileri ve kredi kartlar nda küçülme olaca belliydi. Biz y lba nda bu alanlarda de-

EN PARLAK ALAN

Sonuna do ru yakla t m z 2014’te, cari aç k riski için al nan önlemlerin etkileri, hem kredi büyümesi hem kârl l klar üzerinde belirgin hissedildi. Biz 2014’ün hedeflerini, 2013’e göre daha muhafazakar bir kredi büyümesi öngörerek olu turmu tuk. 2014 y l nda büyümeyi en çok destekleyen alan ticari krediler oldu. Biz de KOB kredileri ve ticari kredilerde hedeflerimizin üzerinde performans göstermeyi ba ard k. Toplam TL ticari kredilerimiz, y l n ilk 9 ay nda yüzde 21 büyüdü.

FAZLA ETK LEND K

OTODA KÜÇÜLDÜK

Pınar Abay, “Agresif hedefler

belirledi imiz bireysel ve KOB bankacılı ının

yanında kurumsalda da dengeli büyümeye odaklanıyoruz”

diyor. i iklikler yapt k. Otomobil kredilerinde pazar pay m z yava latt k” diyor.

“HEDEFİMİZ ZATEN KURUMSAL”

2013’te bireysel bankac l k bölümünü DenizBank’a satan Citibank için bu y l büyüme trendinde geçiyor. Citibank Türkiye Genel Müdürü Serra Akçao lu “Kurumsal bankac l k gayet iyi gidiyor. Pek çok irket bölge merkezini Türkiye’ye ta mak istiyor. Bu da bankam za yeni i - lem hacmi yarat yor” diyor. Akçao lu’na göre hem d ticarette hem Türk irketlerin yurtd nda irket alma iste inde art mevcut. Yönetici, “Bu da yat r m bankac - l alan m zda art sa l yor. Bu y l Türk irketlerinin bono ihraçlar da ço ald . Bu i lemlerde arac oldu umuz için de burada bekledi imizden iyi sonuçlara imza att k. Bireysel taraf satt ktan sonra zaten kurumsal ve ticari odakl gidiyoruz, büyüyoruz” diyor.

Akbank Genel Müdürü Hakan Binba gil de bu y l bankas için pembe bir tablo çiziyor. Binba gil, “2014’ün ilk 6 ay nda nakdi ve gayrinakdi kredilerimizle ekonomimizin büyümesine sa lad m z deste i, 157 milyar TL’nin üstüne yükselttik. Orta, küçük, mikro ölçekli i letmeler ve kurumsal kredilerimizle reel sektöre sa lad m z deste i toplamda 115 milyar TL’nin üstüne ç kard k” diyor.

DENGELİ ARAYIŞI

Bu y l oyunu, denge üzerine kuran yöneticiler de var. ING Bank Genel Müdürü P nar Abay, beklenti yönetiminin ötesinde bu y l dengeli bir büyümeden yana görünüyor. “Agresif hedefler belirledi imiz bireysel ve KOB bankac l - n n yan nda kurumsal bankac l kta dengeli büyümeye odaklan yoruz” diyor.

Abay, “Bireysel bankac l kta kredi ve mevduatta iyi sonuçlar al yoruz. Mevduat taraf nda, Turuncu Hesap ile 1 milyon mü teriyi ve 7 milyar TL hacmi a t k. Bireysel kredilerde bu y l yüzde 15 büyüme gerçekle tirdik. Tüm bireysel kredi ürünlerimizle pazar pay m z artt rd k. Ama bunu dengeli yap yoruz, bireysel kredilerde risk oran en iyi olan bankalardan biriyiz” eklinde konu uyor.

Banka 2014 ba nda hayata geçirdi i risk skoru bazl fiyatland rma modeliyle ihtiyaç kredilerinde yüzde 20 büyüdü. KOB kredilerinde eylül itibariyle hedefleri yüzde 17 iken bu dönemde yüzde 24’le beklentilerinin üzerinde bir büyüme gerçekle tirdi.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.