“ELEMENTER SİGORTANIN EN KÂRLISI OLACAĞIZ”

Capital (Turkey) - - SİGORTA - Çevre sigortalar da in aat olsun sanayi olsun tüm büyük projelerde çevreye verilebilecek riskleri sigorta alt na al yor. Bu alanda özellikle büyük projelerde aktif olmak istiyoruz. Ayn ekilde AVM’lerin sigortalanmas nda da sektörün en büyük oyuncusuyuz

LK KÂRI 2013’TE YAPTIK

Zurich Grubu, 4 trilyon dolarl k bilançoya sahip. Y ll k 70 milyar dolar prim üretimimiz var. Grup, Türkiye’ye 2008’de TEB Sigorta’y alarak girdi. Ben ve ekibim 2012’de yönetime geldik. 2012’den sonra yeniden yap land rmayla istikrarl , kârl büyüme plan kurduk. irket 2013’te ilk defa kâr etti. Birinci hedefimiz Türkiye’nin en kârl elementer irketi olmak. Pazar pay ya da sektördeki s ralaman n bizim için önemi yok. Biz zaten bu y l sonunda bu hedefe büyük ihtimalle ula aca z.

200 M LYON DOLAR ÜRET M

Sektörde bu konsolidasyon süreci önümüzdeki 23 y l devam edecek. Yabanc oyuncu giri leri devam eder mi? Konsolidasyonlarda hem yeni yabanc giri leri hem iç pazarda büyük al mlar olur diye dü ünüyorum. Son 6 ayda Türkiye hakk nda alg anlam nda bir bozulma olsa da yabanc yat r mc lar n i tah nda bir azalma görmüyorum. Sigortada henüz Türkiye pazar na girmemi Asya irketlerinin ilgisi yüksek. Bunun yan nda Avrupa’dan yeni büyük gruplar gelebilir. Ayr ca bizim gibi Türkiye’de olan ve operasyonlar n büyütmek isteyen gruplar var.

Yaln z mevcut konjonktürden dolay irketlerin fiyatlar 5-6 y l önceki seviyelerde olabilir, varl k fiyatlar biraz daha a a da olu abilir. Siz de irket almay dü ünüyorsunuz yani? Zurich Sigorta dünyada 170 ülkede faaliyet gösteriyor ancak büyümede 5 stratejik pazar seçti. Türkiye de bu ülkelerden biri. Bu da hem organik hem inorganik büyüme için hissedar m z n kaynak ay rma i tah oldu unu gösteriyor. Zaten biz önümüzdeki 5 y lda organik büyüme için Türkiye’de 100 milyon dolar yat r m planl yoruz. norganik olarak da sat n almalarla ilgileniyoruz. Kriterleriniz neler? Sat n almada üç art m z var: Stratejik olarak irketimize de er katmas laz m. Mevcut operasyonlar m za kolayca entegre edebilmemiz gerekiyor. Bir de makul fiyatl olmal . Bu üç kriter sa lan rsa biz ciddi olarak ilgileniriz.

Bankasürans taraf nda büyümek istiyoruz o nedenle banka da t m kanal olan bir irket bizim için daha ilginç olacakt r. Son 3 ay sektör için nas l geçecek? Ben ekonomik büyümede iyimserim, bu y l büyüme 4’e yak n olacakt r. Bu y l sektör olarak yüzde 10-12 aral nda bir büyümeyle kapataca m z öngörüyorum.

Eylül sonu itibar yla geçen y l n ayn dönemine göre yüzde 10 büyümeyle prim üretimimiz 300 milyon TL. 1,4 milyon mü teriye sahibiz. Y l sonu 200 milyon dolar prim üretimine ula aca z. Y l sonunda 35-40 milyon TL kâr m z olaca n öngörüyoruz. Çal an ba na prim üretimimiz 1 milyon dolara yakla yor, yüzde 70 art yakalad k. Sa l k, tar m ve oto bran nda isteyerek çok aktif de iliz. Bu alanlar n d nda yüzde 5-5,5 pazar pay m z var. Zarar yazan oto bran lar n n portföyümüzde pay n yüzde 19’a çektik. En kârl bran , ferdi kazan n ise pay yüzde 20. Yang n da yüzde 30 pay al yor.

ACENTELER B NE ÇIKARACA IZ

imizin yar s bankasürans kanal ndan geliyor. TEB ile uzun vadeli bir sözle memiz var. Benzer büyüklükte ikinci bir bankayla i ortakl n yak nda aç klayaca z. 3 y l içinde bankasürans n prim üretimimizde pay yüzde 60’a ç kacak. Bankasüransta pazar pay m z yüzde 7’ye geldi. Acente taraf nda büyümemiz gerekiyor. Sektörde prim üretiminin yüzde 70’i acentelerden geliyor. Bizde ise bu oran, yüzde 25’lerde. Bugün 500’e yak n acentemiz var, 2 y lda bin acenteye ç kaca z.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.