“OYUN YENİ BAŞLIYOR”

Capital (Turkey) - - BORSA -

yay labilecek bir yükseli olur. Mevcut global ve bölgesel ko ullarda bir ralli ihtimali çok zay f. Zaten mevcut fiyat seviyelerinde bir ralli, orta-uzun vadeli dengeleri bozabilir ve a r maliyeti olur. Finans sektöründe daralm olan net faiz marjlar n n toparlanmas için zamana ihtiyaç var. Borsan n büyük a rl n olu turan finans sektörünün, en az iki çeyrek daha bilanço bask s alt nda kalaca n tahmin ediyoruz. Yurtd piyasalar n performans da önemli. Toplu ralli olmasa da temkinli y l sonu iyimserli i, B ST aç s ndan alternatif geli en piyasalara ve di er yat r m araçlar na k yasla k sa vadeli getiri potansiyeli ta yabilir. Faizde beklentiniz nedir? Faizde önemli bir hareket beklemiyoruz. Dövizde bahsetti imiz s n rlar geçilmedi i sürece gösterge faiz yüzde 8-10 band nda sal n m n sürdürecektir. Ancak Türkiye’nin göreli ekonomik istikrar sayesinde, portföy yat r mc lar n n yüksek giden enflasyonla birlikte daha dü ük bir reel faize raz edildi i ak ldan ç kar lmamal . Bu, olumsuz geli melerde k sa vadeli döviz-faiz hareketlerini keskinle tirici bir faktör olarak öne ç k yor.

Dövizde beklentiniz nedir? 2,30’un üstü mümkün mü?

Üçüncü çeyrekte Türkiye’nin hemen tüm piyasalar , dövizle yat p dövizle kalkt . Bunun önemli iki nedeni, yabanc sermayeportföy giri lerinde volatilitenin artmas ve ba ta Irak sonra Almanya olmak üzere ihraç pazarlar m zdaki siyasi çalkant ve ekonomik durgunluk risklerinin ihracat tökezletme riskleriydi. K sa vadede dövizin, önemli bir

PAYIMIZ YÜZDE 4

Portföy yönetim sektöründe son iki y lda da yüzde 30’ar büyüyerek pazar pay m z yüzde 4 civar na ta d k. Öncelikle hedeflerimiz, ilk etapta yüzde 5’lik bir pazar pay büyüklü üne ula mak. Denizbank Finansal Hizmetler Grubu’nun ‘portal yap s ’ bu çerçevede elimizi güçlendiren en önemli kozumuz. Özellikle son y llarda Denizbank ve Deniz Portföy Yönetimi olarak özel sektör bonolar yla gerek ihracatç baz nda gerekse fon performanslar m z ile ön plana ç kt k, farkl l k yaratt k.

HEDEF M Z LK 5

Bunlar ba lang ç, asl nda oyun yeni ba l yor. Sektörde yeni ürünler ve fonlarla yat r mc lar n risk tercihlerine göre performans baz nda cazip, getiri istikrar olan ve dü ük yönetim ücretli birçok ürün görece iz. Bu çerçevede yak n gelecekte Türkiye’nin ilk 5 büyük portföy yönetim irketi içinde istikrarl ve kal c olmay planl yoruz.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.