3 KRİTİK UYARI!

Capital (Turkey) - - BORSA -

123Dolar n y l 2,20-2,30 TL band nda kapatmas güveni art racakt r. Euro’da da 3 TL civar nda bir y l sonu hedefe sahip olabilir. Ancak bu noktada, k sa vadede Euro/dolar paritesi için 1,10 riskinden bahsetmesi tedirgin edici. Bu, Türkiye aç s ndan da temel risk durumunda. Ekim ay ndaki çok sert kâr realizasyonu, FED politikalar n n de i im döneminin yakla mas na denk geldi i için içinde bulundu umuz dönem, tam bir ürkeklik ve oynakl k dönemi. Eylül ay nda Türkiye’nin kredi notunun yat r m yap labilir seviyeden ç kar labilece i yolunda kayg lar artm t . Sonras nda görüntü düzeldi. Biz, notlar n görünümünde nötr seviyeye çekilme riski bulunmakla birlikte bir not dü ü ü beklentisini gerçekçi bulmuyoruz.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.