YATIRIM STRATEJİSİ NASIL OLMALI?

Capital (Turkey) - - BORSA - Kârl l ktan çok, özkaynak büyümesi istikrar kazanan, riski dü ük, hedef fiyat na göre dü ük fiyattan i lem gören hisseler üzerinde yo unla yoruz. Bankac l k hisselerini nötr seviyede tutuyoruz. Seçim döneminin yakla makta olmas , KOB ve esnaf kredisi a

PAR TEYE D KKAT

Faiz ve dövizde potansiyelin s n rl oldu u ve toplu hisse hareketinin de dar marjda kalaca bir ortam ya anacak. Enstrüman seçiminin daha fazla önem kazand bir dönem ya yoruz. Gösterge tahvil ve benzerleri, 7-7,5 aral na kadar ta nabilir. Faiz daha fazla dü erse k smen daha k sa vadelilere geçi tavsiye ederiz. Dövizde 2,30-2,35 band a lmad sürece bir hareket öngörmüyoruz. Ancak siyasi geli meler ve pariteye dikkat.

SANAY H SSELER ÖNDE

K NC YARI Ç N Y MSER Z

olma ihtimali, y l sonu iyimserli ini art r yor.

Uluslararas piyasalarda son durum nedir? ABD’nin etkisini anlat r m s n z?

Bu soruya geli mi ekonomilerden ba layarak yan t verecek olursak, ABD hisse senedi piyasas ubattan eylüle kadar yüzde 15’e varan oranda parlak say labilecek bir prim yapt . New York Borsas ’nda kriz öncesi zirveyi (1.550) 1,5 y l önce geçti imiz dü ünüldü ünde S&P 500 Endeksi’nin 2 bini görmesi, asl nda bu kadar k sa zamanda beklenmiyordu. Yani en önemli belirleyen, ABD irketlerinin yüksek kârl l k ve büyüme performans oldu diyebiliriz. ABD’de sanayi üretimi, kriz öncesinin üzerine ç kt ve güçlü bir yukar momentumu var.

Son dönemde ya anan bir ürkeklik var. Bunun göstergelerini açar m s n z?

Bu ürkekli in en önemli göstergelerinden biri, ekim ay nda ABD tahvil piyasalar nda ya anan ve 10 y ll k tahvilde faizlerin 10 gün içinde 2,44’ten 1,87’ye dü mesine neden olan “güvenli limana kaç ” dalgas oldu. Brezilya ve Çin gibi baz önemli hisse senedi piyasalar n n, 2008 öncesi zirvelerin çok uza nda ve karamsar seyirde oldu unu da hat rlamam z gerekir.

Bu oynakl n kaynaklar n , Avrupa’da ortaya ç kan yeni durgunluk tehdidi, RusyaUkrayna gerginli i, Ortado u’da Suriye-Irak ekseninde artan kar kl klar ve tabii bunlardan daha az önemli olmayan Çin’deki yava lama korkusu olu turuyor. Türkiye için ne gibi riskler-f rsatlar var? Türkiye’de yakla an genel seçimlerle birlikte Ortado u’nun etkisini hissedebiliyoruz. Tahvil piyasas nda eylül sonu, bizi oldukça korkuttu. Döviz kaynakl oynakl n bizi yeniden iki basamakl faize mahkum edece i kayg lar n ya ad k. Ama imdilik dolardaki yukar hareket durdu. Hareketli ortalamalara bakarsak y l n ikinci yar s nda gösterge faiz, yüzde 8’den yüzde 9’un üstüne do ru ç km oldu. Buna bankac l k sistemi kredi hacmi art ndaki yava lamay da eklersek, y l n son çeyre inde piyasalardaki temel riskin reel ekonomide yava lama oldu unu söyleyebiliriz.

Ancak biz ihtiyatl iyimser bir gözlükle y l n ilk yar s ndaki hareketin özellikle gösterge faizde zaten çok sert oldu unu (yüzde 12 civar ndan 8 civar na), bir realizasyonun kaç n lmaz oldu unu ve risklerin önemli bir k sm n n sat ld n dü ünüyoruz.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.