“Hafta sonları aileme ait”

Capital (Turkey) - - HOBIM EV HAYATI -

CUMARTES SABAHI TEN S

Cumartesi sabahlar e imle birlikte tenis dersi al yoruz ve oynuyoruz. Cumartesi yar m gün i le ilgili bir toplant m ya da ma aza ziyaretim olabiliyor. stanbul ma azalar m z n ziyaretini hafta sonu yap yorum. Cumartesi ö leden sonra toplant larla ma aza ziyaretlerini bitiriyorum.

PAZAR MANGAL GÜNÜ

Pazar günü daha çok aileyle geçiyor. Sancaktepe Sinpa Lagün Evleri’nde oturuyoruz. Bu eve çocuklar için geçmi tik ama kendimiz de baya tad n ç kar yoruz. E im Hatayl ve arkada grubumuz içinde Türkiye’nin en iyi mangal yapanlar ndan biri olarak ünlenmi durumda. Bahçemizi Burak Steak House diye adland r yoruz. Arkada lar m z mangal sezonunu kapatmak istemiyorlar tabii.

KÖPE M Z YOLDA BULDUK

Yaz tatilinde Bozcaada’dan dönerken bir sokak köpe i bulduk ve eve getirdik. Çok küçüktü. u an 3 ayl k. Asl nda bir çoban köpe i. Bu konuda deneyimimiz de bulunuyordu. Birkaç y l önce vefat eden ve 18 y l ya ayan bir Terrier’imiz vard .

YEN HAYATIMDA B S KLET

Amerika’da ya arken ald m bir bisikletim vard . Daha önce apartman hayat m z oldu undan zorlan yorduk. Onu da buraya getirdik. imdi bisiklete de binmeye ba lad m. Bu eve ta nal 6 ay oldu. Buradaki imkanlar dahilinde bisiklete binmeye yeniden ba lad k. Art k hayat m z daha aktif.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.