Hareketli bir süreç

Capital (Turkey) - - HOBIM EV HAYATI -

Y l sonuna kadar FED kaynakl haberlerle global para hareketleri ve jeopolitik risklerle birlikte hareketli bir süreç bizi bekliyor. Böyle bir ortamda 15 arac kurum ve portföy yönetim irketinin genel müdürünün piyasalara yönelik beklentisini mini bir anket düzenleyerek ald k. GLOBAL R SKLER ÖNDE Geçen say m zda 14 kat l mc FED kaynakl global para hareketini en büyük risk olarak görüyordu. Bu say m zda da durum de i medi. FED, faiz oran n art racak ancak ne zaman faiz art r m na ba layaca yönünde belirsizlik var. ENDEKS BEKLENT LER Geçen say m zda son çeyrekle ilgili beklentilerde endeksin 70.000’in alt na gerileyece ini dü ünen bir kat l mc vard . 80.00085.000 aral n da 4 kat l mc bekliyordu. Son yapt m z ankette, 70.000 alt öngörülmüyor. 80.00085.000 band n yine 4 kat l mc öngörüyor. Yani y l sonu Noel Baba rallisinin gerçekle me ihtimali dü ük. KURUN ATE SÖNDÜ MÜ? Piyasalar n son dönemde en çok takip etti i gösterge dolar/TL. 2,30’un üzerine ç kacak, daha ne kadar yükselir, söylemleri vard . Sonras nda kurdaki ate dü tü ve 2,25’in alt na geldi. Ancak 15 kat l mc n n 10’u y l sonuna kadar kurun tekrar 2,252,30 band na oturmas n bekliyor. Geçen ankette 2,20 alt vard , ama imdi öyle bir beklenti yok. FA ZDE YATAY SEY R Anket kat l mc lar , gösterge faiz konusunda iyimser. Toplamda 6 kat l mc yüzde 9 seviyesinin alt n öngörüyor.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.