““KKrreeddii ffaaiizzlleerriinnddee ddüü üü zzoorr””

Capital (Turkey) - - HOBIM EV HAYATI -

ECB, faiz karar n aç klayacak. ECB’nin parasal geni leme yönündeki ad mlar izlenecek. Ayn gün ngiltere Merkez Bankas ’n n da faiz karar var.

20 Kas m TCMB PPK toplant s var. Faiz politikas nda de i iklik ihtimali dü ük bulunuyor. 13 Kas m’da da TCMB cari aç k verisi ve 17 Kas m’da i sizlik oran aç klanacak. Önceki i sizlik oran 9,8 olarak aç klanm t .

Riskler Fiyatlar n içinde çok fazla etkisi yok. Ancak her an ciddi fiyatlamalara sahne olabilir. Halk GYO Genel Müdürü Kaz m im ek Yurtd ndaki faiz e ilimleri ve MB politikalar na ba l olarak bireysel kredi faizleri ve özellikle konut kredi faizi nas l gerçekle ir? Portföy Ekonomisti Dr. Can Uz “Geli mekte olan piyasa varl k fiyatlar ndaki volatilite ve yurtiçinde ise yüksek seyreden enflasyon kayg lar ekim ay toplant s nda PPK karar na etki eden temel faktörlerdi. Beklentimizle uyumlu olarak PPK, geçen ay mevcut s k para politika uygulamalar dahilinde politika faiz oran n ve faiz koridorunu korudu. Karar sonras yay nlanan aç klamay daha önceki metinlerden ay ran tek ifade, ba ta petrol olmak üzere emtia fiyatlar nda görülen dü ü ün 2015 y l nda enflasyonda beklenen gerilemeye olumlu katk sa layaca yönündeki cümle oldu.

Biz, Orta Vadeli Program’daki büyüme projeksiyonlar n n a a , 2014 y l enflasyon beklentisinin ise yukar revize edildi i bir ortamda, fiyatlarda henüz somut bir yumu ama e ilimi görülmeden faiz indirimi öngörmüyoruz. Olas bir faiz indirimi için 2015 y l n n ilk çeyre i daha uygun olabilir.

Tüketici kredilerine bakarsak ihtiyaç kredileri faizinde yüksek marjlar ve bankalararas rekabetten dolay a a yönlü bir hareket mümkün görünürken, konut kredileri taraf nda 2014 y l sonuna kadar faiz indirimi olas l n s n rl görüyoruz. Bankalar n Eurobond ihraçlar ile uzun vadeli fonlama olanaklar , halen makul düzeyde seyretse de bu fonlaman n konut kredilerine yans t lmas dü ük ihtimal.”

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.