“İyimserliğimi koruyorum”

Capital (Turkey) - - BES FON - YATIRIM ARAÇLARINDA GEÇEN AY

BDÖVİZ / KURDA FED ETK S Kurdaki ate , geçen ay itibar yla 2,30 seviyelerine kadar dayand ve sonras nda gelen düzeltme ile 2,25 seviyesinin alt na geriledi. Ancak bundan sonra 2,20 alt ndaki seviyelerin kal c olarak zor oldu unu söylemek mümkün. ABD Merkez Bankas ’n n para muslu unu k smaya ba lad bir süreçte, bunun tarihi konusunda spekülasyonlar yap l yor, geli mekte olan ülkeler bundan mutlaka olumsuz etkilenecektir. Böyle bir ortamda bu y l sonuna kadar 2,30 seviyelerinin tekrar gündeme gelmesi mümkün. Euro/dolar paritesinde de dolar lehine olan sürecin devam bekleniyor. FAİZ / ND R M HT MAL DÜ ÜK Merkez Bankas ve di er geli en merkez bankalar , FED’in politikalar n izliyor ve ona göre faiz politikalar na yön veriyor. Bu ortamda da faiz indirimi beklentileri dü ük. Merkez, elini güçlendirmeden ütün dünyan n gözü FED’in üzerinde. Merkez bankalar , FED’in alaca kararlar netle meden hareket etmek istemiyor. FED’in ve özellikle ba kan Yellen’in ahin mi güvercin mi bir tutum sergileyece i en büyük merak konusu. FED’in faiz art raca kesin ancak zamanlama üzerine konsensüs yok. 2015 Haziran’a kadar bekleyecek gibi duruyor, ancak bir sürpriz olmas durumunda piyasalarda hareketlilik gözlenebilir. Jeopolitik riskler de var, ancak imdilik riskler s n rl . Böyle bir ortamda KON Menkul Genel Müdürü Engin Kuru, piyasalar de erlendirdi: BORSA / H SSEDE R SK ARTIYOR Bu dönemin belki de en riskli yat r m arac olaca a benziyor. Yüksek volatil bir süreç, bizi bekliyor. Global para hareketleri ve jeopolitik risklere ba l olarak, portföylerdeki hisse oran dü ürülebilir. Yine hisse seçiminde defansif hisse önerileri öne ç k yor. Kur art ndan daha az etkilenen ihracat a rl kl irketler al nabilir. Y l sonunda yüksek olmasa da bir yukar hareket bekleyenler için banka a rl kl portföyler daha çok öne ç k yor. Ancak hisse senedi i lemlerinde hedge amaçl olarak V OP’ta ters pozisyon al nmal .

“Bu süreçte hisse taraf nda dengeli bir portföy öneriyoruz. Global veriler u a amada y l sonu rallisini destekleyecek bir alg yaratm yor. Y l sonuna do ru bir toparlama beklemekle birlikte geni çapl olaca n dü ünmüyoruz. Bankac l k sektörü, 2001 krizinden sonra iyi bir temel oturdu. Ancak BDDK verilerine göre haziran ay itibar yla geçen y la göre kârlarda yüzde 8 dü ü var. Bu durumun MB’nin TL zorunlu kar l klara kas mdan itibaren faiz ödemeye ba lamas yla birlikte daha iyi duruma gelecektir. O bak mdan hisselerde de rahatlama bekliyoruz.” faizi indirmez. Böyle bir ortamda yat r mc lar için mevduat hala en önemli yat r m arac . Bunun yan nda devlet tahviline göre daha iyi getiri imkan sunan özel sektör tahvili ve bu tahvillere yat r m yapan fonlar tercih edilebilir. ALTIN / TEPK ALIMI GELEB L R Güvenli liman özelli ini kaybeden alt n s cak bir dönem geçirdi. Dolardaki de er art n n fiyatlara negatif yans mas yla birlikte 1.220 dolar/ons seviyelerine do ru sat gözlemledik. Alt nda FED kaynakl para politikalar nedeniyle genel görünüm a a yönlü. 1200 dolar/ons seviyeleri, FED’in faiz art r m beklentisinin artmas yla gündeme gelebilir. Ancak yat r mc lar, alt nda k sa vadede tepki al mlar n n gelip gelmeyece ine karar vermek zorunda. Tepki al m gelece ini dü ünen yat r mc lar bu f rsattan istifade edebilir.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.