Yavaşlayan büyüme dünyayı sarstı

Capital (Turkey) - - PIYASALAR - MEHMET GERZ Ata Portföy Yönetimi Genel Müdür mgerz@ataportfoy.com.tr

kim ay nda dünya piyasalar nda sert dü ü ler ya and . Bunun nedeni, hem Avrupa’da hem Asya’da ekonomik büyümenin yava lamas yd . Ayn nedenden dolay petrol fiyat da 85 dolara kadar dü tü. ABD’de büyüme yolunda gidiyor, ancak FED Ba kan Yard mc s Stanley Fischer, FED’in ABD d ndaki geli meleri de dikkate alaca n aç klad . Böylece ABD’nin faiz art lar nda h zl davranmayaca bir kez daha teyit edildi.

Kas m ay na girerken FED’in “güvercin” aç klamalar yla piyasalardaki dalgalanma durulmaya ba lad . Son aylarda sürekli dü en Euro/dolar paritesi 1,25-1,30, petrol fiyat ise 80-85 dolar aras nda dengeleniyor. Avrupa Merkez Bankas , destek için varl k al m na ba lad ; ancak AB içinde politik anla mazl klar büyümeyi zedeliyor. Japonya, Çin ve geli en ülkelerde de büyüme yava l yor. Sonuç olarak dünya ekonomisinin gidi at büyük ölçüde ABD’ye ba l ve FED’in “ ahin” kanad , faiz art lar nda srarc olursa bu denge yeniden bozulabilir.

TÜRKİYE ENFLASYONA ODAKLANIYOR

Geçen ay aç klanan Orta Vadeli Plan (OVP), 2015-2017 y llar na dair 3 y ll k hedefleri kaps yor. Plan n ruhuna, temkinli ve ayakl yere basan bir yakla m n hakim olmas piyasalar n ve kredi derecelendirme kurulu lar n memnun etti. Nitekim korkulan n aksine Fitch, geçen ay kredi notunun görünümünü dü ürmedi. Moody’s ise karar n aral kta aç klayacak ve büyük ihtimalle de i - tirmeyecek. Son 1-2 y lda ya anan tüm jeopolitik zorluklara ra - men Türkiye’nin “yat r m yap labilir” notunu koruyabilmi olmas , cari aç dü ürmeye yönelik temkinli ekonomik politikalar n bir sonucudur.

Cari aç 45-50 milyar dolara kadar indiren Türkiye, 2015’te

“Ço unluk sizinle

hem fikir oldu unda fikrinizi

de i tirin.” John Maynard

Keynes

enflasyonu yüzde 6,3’e indirmeye odaklanacak. Daha uzun vadede ise Türkiye ekonomisinin uluslararas rekabetçili ini art racak yap sal reformlar planlan yor. Türkiye’nin 2016 ve 2017 y llar nda cari aç k, enflasyon ve büyümede yüzde 5 hedeflerini yakalayaca na piyasalar n inanc artarsa 2015, Türk sermaye piyasalar için oldukça olumlu bir y l olabilir. Petroldeki dü ü kal c olursa önümüzdeki aylarda enflasyonda dü ü trendi belirginlik kazanacak ve bu sayede piyasada faizlerin ve döviz kurlar n n kontrollü ekilde dü meye ba lad n görebiliriz. Bu olumlu geli meler, borsaya da olumlu yans yacakt r. Bu noktada yat - r mc n n dikkatini en yayg n kolektif yat r m arac haline gelen BES’e çekmek istiyoruz.

TASARRUFTA BES’İN ROLÜ

Bireysel emeklilik sistemine (BES), toplamda 4 milyon 850 bin ki i kat lm durumda. Zorunlu olmad - halde Türkiye’de her 15 ki iden 1’i, BES hesab yoluyla para biriktiriyor ve bu tasarruflar banka mevduat , gayrimenkul veya alt n yerine sermaye piyasas na yönlendiriyor. Do ru çal t ölçüde sermaye piyasalar tasarruflar ekonominin en yarat c alanlar na kanalize eder. Oysa alt n tasarruf arac olarak kullanmak, Türkiye ve Hindistan gibi nispeten fakir ülkelere çifte maliyet ç kar yor. Hem bunun ço unu d ar dan ithal ediyoruz hem tasarruflar n daha üretken alanlara gitmesinden mahrum kal yoruz.

2013 ba nda ba layan yüzde 25 devlet katk s n n yaratt ilgiyle BES’e kat l m yeninden ivme kazand . 5 milyona yak n ki i, BES hesaplar na her ay düzenli olmak üzere toplam 26,4 milyar TL yat rd . Emeklilik irketleri bunun 500 milyon TL’sini (ortalama yüzde 1,9) masraf ve komisyon olarak tahsil ettikten sonra net 25,9 milyar TL’yi, ki ilerin kendi seçti i emeklilik yat r m fonlar na yönlendirdi. Yat r m fonlar n yöneten portföy yönetim irketleri de piyasalardaki yat r mlar ndan 5,4 milyar TL kazanarak BES’teki birikimleri 31,4 milyar TL’ye yükseltti. Hazine de sisteme 2013 ba ndan beri toplam 2,5 milyar TL devlet katk s ekledi.

BES’teki toplam birikim henüz milli gelirin yüzde 2’sine bile ula m de il, ancak geli me h z ümit veriyor. Buradaki birikimler gelecek 3 y lda 50 milyar TL’yi geçti inde, emeklilik fonlar art k sermaye piyasalar n n itici gücü olmaya adayd r.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.