Normale dönü ne zaman?

Capital (Turkey) - - CAPITAL’DEN - Sedef Seçkin Büyük

er türlü ili kide oldu u gibi ekonomik ili kilerde de “güven” önemli bir unsur. Güven, tüm dünyada ekonominin performans n ve gelece ini ekillendiren temel faktörlerden biri. Japon kökenli, Amerikal siyaset bilimci Francis Fukuyama, toplumlar aras ndaki ekonomik performans farkl l klar n aç klamak için “Güven: Sosyal Erdemler ve Refah n Yarat lmas ” adl kitab nda bu tezi enine boyuna incelemi ti. Maalesef söz konusu ara t rma kapsam ndaki 40 ülke aras nda Türkiye, Brezilya’dan sonra insanlar n birbirine en az güvendi i ülke… Toplumsal güven kültürümüzün bu kadar zay f olmas , ekonomimizin neden durmadan dalgaland n da aç kl yor asl nda.

ktisatç arkada m Orhan Karaca, bu ay “Konjonktür” sayfalar m zda 2013 Aral k’ta ba layan ve 2014’e de uzanan siyasi belirsizli in ekonomik birimlerin gelece e olan güvenini nas l sarst n anlat yor. lk iki çeyrek üst üste küçülmeye, yani resesyona yol açan bu güven bunal m , henüz çözülmü de de il. Orhan Karaca, “Güvenin tesisi için öncelikle ekonominin dümeninin kimin elinde oldu unun netle mesi gerekiyor” diyor. Hazine Müste arl gibi kritik bir makama atama yap lamam olmas pek çok ki i taraf ndan Cumhurba kan Recep Tayyip Erdo an ile Ba bakan Ahmet Davuto lu, daha do - rusu Ba bakan Yard mc s Ali Babacan aras nda görü farkl - l klar na ba lan yor. dünyas Erdo an’ n ekonomiye ili kin görü lerini pek “piyasa dostu” bulmuyor. Ekonominin Cumhurba kanl makam taraf ndan yönetilmeye ba lanmas ihtimali ise ekonomik birimleri tedirgin ediyor. Bu tedirginlik ise Haziran 2015’teki genel seçimlere kadar sürecek gibi duruyor.

Bu tedirgin ortam, 2014’te i dünyas n n normallerini de i tirdi. 2014’te çok say da sektörde büyüme, sat ve ihracat rakamlar “normal” seviyesinin alt na indi, baz lar nda ise alt üst oldu. Arkada m z Ayçe Tarcan Aksakal, “Normal Aray - ” (sayfa 166) ba l kl ara t rmam zda, 21 sektörün son 5 y ll k ortalama büyüme rakamlar n yani sektörlerin “normallerini” ara t rd ve bu rakamlar 2014 sonu büyüme beklentileriyle kar la t rd . Ara t rman n sonuçlar , 21 sektörden 15’inin normal performans n n epey alt nda kald n gösteriyor. Akaryak t, havayolu, GSM, sigorta gibi 5 ansl sektör ise normal büyüme performans n yakalayabilmi durumda. Bu 21 sektörün 2015 için büyüme beklentileri de maalesef çok parlak de il. Öyle anla l yor ki i dünyas n n ve ekonomik birimlerin al t normal büyüme oranlar na, sat lara ula mak zaman alacak…

yi okumalar diliyorum...

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.