TÜRKİYE’NİN EN İYİSİ SEÇİLDİ

Capital (Turkey) - - FINANS DUNYASI -

2014 Uluslararas Özel Bankac l k Ödülleri’nin sonuçlar (Global Private Banking Awards 2014) aç kland . Akbank Private Banking, The Banker ve PWM taraf ndan bir kez daha “Türkiye'nin En yi Özel Bankac l k Kurulu u” seçildi. Ödül hakk nda de erlendirmelerde bulunan Akbank Private Banking’den sorumlu genel müdür yard mc s Salt k Galatal , “Özel bankac l k hizmetlerinin yayg nla mas na önemli katk sa layan dü ük faiz ortam n 13 y l önce görerek harekete geçtik. 2001 y l nda Türkiye'nin ilk private banking birimini kurduk. Bugün yakla k 5 bin mü teriye ve 17,5 milyar liral k bir varl k büyüklü üne ula t k” dedi.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.