İŞNET’TEN ÖNEMLİ İŞBİRLİĞİ

Capital (Turkey) - - KURUMSAL -

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Mü avirler ve Yeminli Mali Mü avirler Odas (TÜRMOB) hayata geçirdi i Türkiye’nin ilk web tabanl merkezi muhasebe sistemi olan Luca projesinin e-fatura özel entegratörlük ve ar ivleme çözümlerinde üyelerine daha güvenilir ve kaliteli hizmet sunabilmek için Net ile anla t . Anla mayla Net, Luca kullan c lar na e-faturalar n sistemden hiç ç kmadan tek bir tu yard m yla özel entegratör kanal n kullanarak h zl ve güvenli bir ekilde gönderme imkan sa l yor. TÜRMOB taraf ndan ilk ad mlar 2005 y l nda at lan Luca projesi kapsam nda ilk olarak Luca Mali Mü avir yaz l m geli tirilmi ti. 2013 y l nda Luca Net KOB Ticari Yaz l m ’n geli tirilerek meslek mensuplar ve onlar n küçük ve orta ölçekli i letmelerine de çözüm sunmaya ba land . Her iki yaz l m aras nda tam entegrasyon olmas sayesinde SMMM’lerin (serbest muhasebeci mali mü avirler) i yükü yüzde 70 azalt lm oluyor ve küçük ve orta ölçekli i letmeler de ileri teknoloji kullanma imkan na kavu uyor. Daha da önemlisi e-dönü üm kapsam nda önümüzdeki nisan ay nda kullan ma ba lanacak e-fatura konusunda meslek mensuplar ve i letmelerine ihtiyaç duyulan çözümleri sunulabiliyor.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.