GREAT’İN YILDIZ ÜLKESİ TÜRKİYE

Capital (Turkey) - - KURUMSAL -

ngiltere ile di er ülkelerin ticari ili kilerini geli tirmek için ba lat lan GREAT kampanyas , Türkiye aya na h z verdi. Türkiye ile daha fazla ticaret ve yat r m desteklemek amac yla kampanya kapsam nda neler yap ld n ise GREAT Kampanyas Ba kan Yard mc s Andy Pike aç klad . “Kampanyan n kilit ülkelerinden biri Türkiye ve Türk markalar diyen” Pike, Türkiye’nin Birle ik Krall k’ta i yapmak ve ticari ortakl klar olu turmak konusunda büyük bir potansiyele sahip oldu unu belirtti. GREAT projesinde Türkiye’nin y ld z ülke oldu u ifade eden Pike, “Yarat c l k, günümüzün küreselle en dünyas nda Birle ik Krall k için önemli bir rekabet avantaj olu turuyor. Biz yarat c l k odakl yabanc giri imleri de te vik ediyoruz. Bu aç dan Türkiye, GREAT finansman sa lanm olan 11 öncelikli ülkeden biri konumunda” diye konu tu. Yakla k 2 y l önce Türkiye’yi de kapsamaya ba layan kampanyada Türkiye’ye 1 milyon 550 bin sterlin yat r m yap ld söyleyen Pike, gelecek y l için 700 bin sterlin daha yat r m yapacaklar n belirtti. 2 y ld r kampanyaya kat lan Türk irketlerden ald klar geri dönü lerin çok iyi oldu unu da ifade eden Pike, “Yat r m getirisi kriterine göre Türk irketleri her 1 sterline 20 sterlinlik geri dönü hedefinin üstüne ç kt “diye konu tu.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.