DİJİTAL DÖNÜŞÜME KATKI SAĞLAYACAK

Capital (Turkey) - - KURUMSAL -

Accenture, dijital alan ndaki yetkinliklerini, küresel bilgi birikimi ve uluslararas a yla birle tirerek kurdu u Accenture Digital’ Türkiye’de de faaliyete geçiriyor. Dünya genelinde dijital alandaki 28 bin profesyoneliyle bu yeni birimin hedefi, i letmeler için yeni de er kayna yaratarak büyümelerini sa lamak. Dijitalin Accenture için en stratejik alanlardan biri oldu unu söyleyen Accenture Türkiye Genel Müdürü Tolga Uluta , “Accenture olarak dijitalle meyi iki temel yakla m üzerinden tan ml yoruz. lki, yeni teknolojileri kullanarak dijitaldeki mü terilerle do ru kanal ve pazarlar üzerinden ba lant kurmak. kinci yakla m ise dijital imkanlar sayesinde irketin modelini de i tirip yeni ürün ve hizmetler meydana getirerek söz konusu i letmeyi daha verimli hale getirmek” diyor.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.