SÜRDÜRÜLEBİLİR GELECEĞİ TASARLA

Capital (Turkey) - - KURUMSAL -

Rönesans Holding, gelece i ekillendirecek gençlerle sinerji olu turmak için üniversiteler aras proje yar mas düzenliyor. “Sürdürülebilir Gelece i Tasarla” slogan yla gerçekle ecek yar maya Türkiye’deki tüm üniversitelerin 3’üncü ve 4’üncü s n f mimarl k ve mühendislik fakültesi ö rencileri, tak mlar halinde kat labilecek. “Ye il Bina ve Çevre Dostu Sistemler” temal yar mada ö renciler çevre dostu, kal c de erler ta yan yenilikçi, özgün ve sürdürülebilir projeler için çal acak. Son ba vuru tarihi 13 ubat 2015 olan tak mlar,

projelerini www.ronesans.com/yarisma adresine yükleyebilecek.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.