BÜLENT ECZACIBAŞI’NA LEGION D’HONNEUR

Capital (Turkey) - - IS DISI YASAM -

Eczac ba Holding Yönetim Kurulu Ba kan ve stanbul Kültür Sanat Vakf Yönetim Kurulu Ba kan Bülent Eczac ba ’na, Frans z devletinin en prestijli ni an say lan “Chevalier dans l’Ordre National de la Legion d’Honneur” verildi. Bülent Eczac ba ’n n “Türkiye’nin kültürel ve toplumsal ya am na ve Türkiye ile Fransa aras ndaki ili kilerin güçlendirilmesine olan katk lar ” nedeniyle verilen ni an, stanbul’daki Frans z Büyükelçili i’nde 11 Kas m 2014 ak am düzenlenen törenle takdim edildi. Törende konu an Fransa’n n Türkiye Büyükelçisi Laurent Bili, Eczac ba ’n n Fransa’da yat r m yapan ba l ca Türk irketlerinden biri oldu unu vurgulad .

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.