SOSYAL GİRİŞİMCİLERE DESTEK

Capital (Turkey) - - IS DISI YASAM -

Dünyan n ve Türkiye’nin ilk ve en geni sosyal giri imcilik a Ashoka, 33 y ld r günümüzün acil toplumsal sorunlar na etkili ve yarat c çözümler getiren sosyal giri imcileri buluyor, onlar destekleyerek

çözümlerini yayg nla t rmalar na yard mc oluyor. 70’i a k n ülkede, insan haklar , kalk nma, çevre, sa l k, e itim, gençlik ve vatanda kat l m gibi alanlarda çal an 3 bine yak n Fellow’u bulunan

küresel Ashoka a na bu y l Türkiye’den be sosyal giri imci kat l yor. Adana, Ankara, Diyarbak r ve stanbul’dan çocuklar n potansiyellerini gerçekle tirmesine yard mc olan, gençleri “engellilik” konusunda yeniden dü ünmeye iten bu sosyal giri imciler, yaratt klar etkiyi ve fayday daha da yayg nla t rmak

için Ashoka’n n da destekleriyle çal malar n sürdürecek.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.