ARAŞTIRMA DESTEĞİNE HAK KAZANDI

Capital (Turkey) - - IS DISI YASAM -

Özye in Üniversitesi Elektrik-Elektronik Bölümü Ö retim Üyesi

Yard. Doç. Dr. Sedat Nizamo lu, Avrupa Ara t rma Konseyi’nin Ba lang ç Düzeyi Ba ms z Ara t rmac Deste i’ni (Starting Grant) almaya hak kazand . Dr. Nizamo lu, konsey taraf ndan 5 y ll k bir süre boyunca sunulacak olan ara t rma

deste ini, “Yeni NanoMühendislik Ürünü Optoelektronik Biyo-Arayüzler” adl ara t rma

projesi için kullanacak. Dr. Nizamo lu, ara t rma projesi

kapsam nda gece körlü ü (retinitis pigmentosa), Stangart hastal ve ya a ba l maküla

dejenerasyonu (YBMD) için nano-malzeme tabanl yeni sinir

arayüzleri geli tirecek.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.