YİRMİ BİRİNCİ YÜZYILDA KAPİTAL

Capital (Turkey) - - KITAP -

Son günlerin en çok konu ulan kitaplar ndan biri olan Yirmi Birinci Yüzy lda Kapital, Bankas Kültür Yay nlar taraf ndan Türkçe olarak yay mland . Prof. Dr. Thomas Piketty’nin 15 y ll k ara t rmas n n ürünü olan Yirmi Birinci Yüzy lda Kapital, ekonomi terminolojisine yabanc okurlar taraf ndan da kolayca anla labilecek bir dille yaz lm . Piketty, kitapta gelir ve sermaye, dünyadaki servet e itsizli i, 21. yüzy la uygun sosyal devletin nas l olmas gerekti i, vergiler ve kamu borçlar gibi birçok konuya de iniyor. Kitap, Piketty’nin sözleriyle “Bir ekonomi kitab oldu u kadar bir tarih kitab ” olma özelli i de ta yor. E itsizli in kökleri ve sonuçlar üzerine muazzam bir analiz olarak tan mlanan kitap, 2014 y l n n Financial Times&McKinsey Business Book ödülüne de de er görüldü. Financial Times Editörü ve Jüri Ba kan Lionel Barber, “Verdi i politika reçeteleri üzerinde bir uzla ma sa lanamam olsa da bu ara t rman n de erini takdir ediyoruz” diyerek kitab “iddial ama nihayetinde çok önemli” olarak nitelendirdi.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.