İSTANBUL FOTOĞRAFÇILAR SULTANLAR 1840-1900

Capital (Turkey) - - KITAP -

Foto raf sanat na ve tarihe merakl ysan z Catherine Pinguet imzas n ta yan “ stanbul Foto rafç lar Sultanlar 1840-1900” büyük keyifle okuyaca n z bir kitap. Bankas Kültür Yay nlar , taraf ndan yay mlanan kitap, 1840’tan 20. yüzy l n ba na kadar olan dönemde foto rafç lar, sultanlar ve Osmanl payitaht aras ndaki ili kileri gözler önüne seriyor. Kitap, Osmanl mparatorlu u’nun ilk foto raflar n çekmek, Do u’yu yeniden ke fetmek için Büyük Seyahat’e (Grand Tour) ç k p Do u’ya giden aristokratlar n, ayd n, yazar ve airlerin izini sürüyor. Catherine Pinguet, bu maceray Kargopulo, Sebah ve Abdullah Biraderler’in yönetimindeki büyük foto raf stüdyolar n n alt n ça na ait öncü çal malar e li inde anlat yor. Kitapta, Pierre de Gigord’un bu foto rafç lar n nadide foto raflardan olu an koleksiyonundan seçilmi 150 örnek de yer al yor.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.