SAVAŞ SANATI

Capital (Turkey) - - KITAP -

Milattan önce 6’nc yüzy lda Sun Zi taraf ndan kaleme al nan Sava Sanat , bugün bütün dünyada sadece askerlik alan nda de il, i idaresi ve ki isel geli im gibi pek çok alanda da bir klasik olarak kabul görüyor. Song Hanedan döneminde askeri klasiklerin atas olarak de erlendirilen Sava Sanat , ayn zamanda insanl k tarihinin en eski ve üzerine en fazla ara t rma yap lm stratejik eseri. 13 bölümden olu an eser, Türkçeye ilk kez Çince asl ndan çevrilmi . Komutan ve dü ünür olarak ünlenen Su Zi’nin Sava Sanat adl eseri, Prof. Dr. Pulat Otkan ve Doç. Dr. Giray Fidan taraf ndan çevrilen Bankas Kültür Yay nlar taraf ndan yay ma haz rland .

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.