“DÜNYA DÜZENİ ÜZERİNE KİTAPLAR OKUYORUM”

Capital (Turkey) - - KITAP -

HÜLYA GED K / GED K HOLD NG YÖNET M KURULU BA KANI ki kitap tavsiye ediyorum. Birincisi Ayn Rand’in Atlas Vazgeçti serisi. Asl nda bu kitap oldukça eski, 1957’de ç kt . Tüm zamanlar n en çok okunan felsefi roman olan Atlas Vazgeçti, ilk yay nland günden beri her y l ortalama 200 bin adet sat yormu . Ben u an serinin 3. kitab n okuyorum. Kitap, temel olarak “para” üzerine kurulu, ba kahramanlar ise sanayiciler… Romanda Rand, sanayicileri toplumun en de erli parças görüyor, hatta onlar idealist ve yarat c insanlar olarak tan ml yor. Halk, Amerikal sanayicilere onlar sömürdü ü için tepki gösteriyor. Onlara olan bu k zg nl k yüzünden sanayiciler greve gidiyor ve da l k bir alanda saklan yor. Ard ndan Amerikan toplumu ve ekonomisi çökü e giriyor. Bence mutlaka okunmas gereken, ilginç bir roman… kinci tavsiyem ise Noam Chomsky’nin How The World Works adl kitab … Chomsky’nin siyasi fikirleri için temel giri kitab olarak tan mlanan How The World Works, ABD d politikas n n temel hedeflerinden global ekonomiye, CIA’den küresel e itsizli e birçok konuya de iniyor. Dünyada olup bitenlerle ilgilenenlerin ilgisini çekece ini dü ünüyorum. FUNDA AKIN / HABITAT TÜRK YE BA KANI

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.