“BLINK VE BİR GÜNDE MBA’İ ÖNERİYORUM”

Capital (Turkey) - - KITAP -

Bugünlerde elimde iki kitap var. Bunlardan ilki, Çizgi D ndakiler, K v lc m An , Davut ve Golyat gibi çok satan kitaplara imzas n atm Malcolm Gladwell’in Blink’i… Dü ünmeden dü ünebilmenin gücünü anlatan kitap, davran lar m z n ve kararlar m z n ekillenmesinde bilinçalt n n etkisini tart yor. Gladwell, bazen çok dü ünmeden ald m z kararlar n, üzerinde uzun uzun dü ündüklerimiz kadar iyi oldu unu örneklerle anlat rken içgüdülerimizin bize ihanet etti i anlar da sorguluyor. Okudu um di er kitap ise Bir Günde MBA… Kitap, y llard r MBA programlar nda ders veren ve Bir Günde MBA ad alt nda özel bir seminer serisi yürüten profesör Steven Stralser taraf ndan kaleme al nm . Bir MBA program na kat lmak için zaman bulamayanlar n ihtiyaçlar na yan t verecek kitap, size dünyan n en iyi i letme okullar ndaki en iyi MBA programlar nda verilen tüm bilgileri sunmay vadediyor. çinde temel ekonomi bilgilerinden müzakere taktiklerine, pazarlama stratejilerinden proje yönetimine, kalite kontrol süreçlerinden liderli e birçok konu ele al n yor.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.