LEVANT’TAKİ İNGİLİZLER

Capital (Turkey) - - KITAP -

Christine Laidlaw’ n kaleme ald Levant’taki ngilizler, Osmanl ’n n Levant bölgesinde yüzy llarca faaliyet göstermi Levant Kumpanyas ’n n faaliyetlerini belgelerle aç kl yor. Levant Kumpanyas ’n n sosyal hayat n imdiye kadar kimsenin ke fetmedi i boyutlar yla ara t ran Laidlaw, çal mas için stanbul’da 1766-1775 y llar aras nda ngiltere Büyükelçili i yapm John Murray’nin kay tlar dahil büyükelçilik defterlerinden, Kumpanyan n stanbul, zmir ve Halep ticarethanelerinin zab t kay tlar gibi birçok kaynaktan yararlanm .

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.