GÖKHAN Ö ÜT “D J TALLE EN RKET KÂRINI ARTIRIYOR”

Capital (Turkey) - - ADVERTORIAL -

Vodafone Türkiye olarak 5 y ld r Capital500 organizasyonuna ana sponsor olarak destek veriyoruz. Bu y l listeye giren bütün irketleri tebrik ediyorum. Benzer ara t rmalar dünyan n birçok ülkesinde yap l yor. Almanya’n n Die Welt Gazetesi’nin yapt ara t rmada son üç y ld r ilginç bir tablo gözlemleniyor. Listede yer alan 500 irketin büyüme oranlar nda yüzde 13, yüzde 10 ve yüzde 7’ye varan dü ü ler var. Accenture irketi ile yap lan daha derin ara t rmalar neticesinde ise Almanya’daki irketlerin dijitalle me ve bili im teknolojilerini kullanarak, i lerini yenileme konusunda çok farkl bir noktada olduklar ve Alman ekonomisi ile bu ilk 500 irketin büyümesinde dijitalle menin önemli bir pay oldu u sonucuna var l yor.

Dünya Ekonomik Forumu’nun en son yay mlad 2014 raporunda, Türkiye’nin bili im teknolojilerine haz rl k endeksinde 7 üzerinden 4,2’den 4,3’e ç k n n çok olumlu oldu unu dü ünüyorum. Ancak bu oran, bizim ülke s ralamas nda 44’ten 51’e dü memize neden oluyor. Bu noktadan hareketle Vodafone Türkiye olarak geçti imiz y l Türkiye’nin dijital dönü üme olan ihtiyac n göz önüne ald k. Burada irket olarak alabilece imiz rolün fark ndal yla dijital dönü üm hareketini ba latt k. Türkiye’nin ilk 500 irketindeki dijital dönü ümün, bili im teknolojilerini kullanma ve geni mant n sa lad faydalarla dünya çap ndaki rekabetçili imizi art rma yoluyla geli ece ini dü ünüyoruz.

Yap lan ara t rmalar sonucunda dijitalle en irketlerin kendi sektörlerinde cirolar n yüzde 9’dan daha fazla art rd klar , kârl l klar n yüzde 26’ya ç kard klar ve piyasa de erlerini de yüzde 12’lik bir oranla ayn sektörlerdeki irketlerden daha üste ç kard klar n görüyoruz. Bu nedenle bizler, ba ta Capital500 irketleri olmak üzere Türkiye’deki bütün irketlerde dijitalle menin faydalar ndan yararlanmak istiyoruz. Ford, Lipton ve Danone Hayat Su ile yapt m z ortakl klar bu konudaki güzel örnekler olarak kar m za ç k yor. Vodafone Türkiye olarak bu konuda yat r m yapmaya, teknolojik altyap y Türkiye için sa lamaya, yerli üretim ile Türkiye’nin dijitalle mesi yolunda Türkiye’ye liderlik etmeye kararl l kla devam edece iz.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.