F KR I IK ““TTÜÜRRKK YYEE’’NN NN YYEENN BB RR SSIIÇÇRRAAMMAAYYAA HHTT YYAACCII VVAARR””

Capital (Turkey) - - ADVERTORIAL -

D“G R MC RUHU DESTEKLEMEL Y Z”

ünyada çok h zl bir de i im var. Özellikle internet devriminden sonra dünyan n dönü h z inan lmaz artt . Ortalama 75 y ll k insan ömrünü, belki normal artlarda 300 y la s acak bir konsantrasyonla ya yoruz. Küresel ölçekte de inan lmaz bir art söz konusu. Art k iyi olmak yetmiyor, en iyi olman n gayreti içerisinde bulunmak gerekiyor. Bu aç dan Türkiye’nin en iyilerini belirlemek çok daha büyük bir anlam kazan yor.

Bundan 10 y l önce dünyan n ekonomik olarak a rl k merkezi Avrupa k tas ndayken imdi a rl k Kazakistan bölgesinde. 10 y l sonra bu a rl k merkezinin daha da Do u’ya kayaca n dü ünüyorum. Bir istatisti e göre Çin, dünyada en fazla AR-GE harcamas yapan ülke konumuna gelecek. Bu kadar rekabetin olu tu u bir alanda ben gerçekten Türkiye’nin giri imci ruhlu i insanlar n n cesaretine ve ticaretteki üstün performans na te ekkür ediyorum. Co rafi kom ular m zda bildi iniz gibi ciddi kar kl klar var. Irak’a ihracat m z azalm t ancak tekrar normale dönmeye ba lad . Suriye’deki iç sava a ra men ihracat m z normal seyrine dönmeye ba lad . Bu aç dan giri imci bir toplumuz ve önemli riskleri al yoruz. u an dünyada ihracat yapmad m z ülke neredeyse yok. Bu Türkiye i dünyas n n ne kadar ba ar l oldu unun bana göre en önemli göstergesi.

Hükümet olarak i insanlar m z n önünü açmak için elimizden gelen tüm gayreti gösteriyoruz. Türkiye’yi lay k oldu u düzeye ç karmak amac yla Türkiye’de üretimin, istihdam n, ticaretin artmas için te vik ve destekler veriyoruz. Devletçi bir anlay la hareket etmek bu noktada stratejik bir hata olur. Özel sektörün önünü açarak, kar la t klar sorunlar en h zl ve etkin yollarla çözerek dünya ticaretinden hak etti imiz pay almak istiyoruz. Son 12 y lda Türkiye önemli bir mesafe kat etti. u anda Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanl ’m zda giri imci bilgi sistemi devreye girdi. Art k Türkiye’de 3 milyon giri imi, 8 tane farkl kurumun verilerini toplula t rarak izliyoruz. Bu giri imci sistemini u ana kadar yap lm en önemli çal malardan biri olarak görüyoruz. irketlerin kârlar n , ihracatlar n , ithalatlar n , istihdam n , istihdam n niteli ini tek tek takip edebiliyoruz. 2013 y l nda faaliyet kârl l nda yükselme var ancak net kârl l kta dü ü görüyoruz. Bunun nedeni, 2013 y l nda döviz kurlar n n yükselmesinin, irketlerin kambiyo zararlar ve finansman yükünü art rmas . Ancak 2014 y l n n ilk 9 ay na göre bu durum gittikçe düzeliyor.

Türkiye’nin geldi i noktada art k yeni bir s çramaya ihtiyac var. Bu aç dan, 62’nci hükümet program nda en fazla önem verdi imiz alanlardan biri, ekonomideki yap sal dönü ümleri art rarak h zland rmak. Bakanl k olarak teknolojinin ticarile mesinden kamu al mlar n n teknolojik dönü üm için bir kald raç olarak kullan lmas na kadar 77 eylem bizim sorumlulu umuzda. Bakanl m zdan ve TÜB TAK’tan tekno-giri im sermaye deste i alan gençlerimizin çal malar hepimizi gururland r yor. Bu giri imci ruhu desteklemeye devam edece iz.

Yenilikçi bir dünya anlay yla hareket etmek durumunday z. Bunun için de AR-GE ve inovasyon konular nda verdi imiz desteklerle h zl bir yükseli göstermeye çal yoruz. Ne yaz k ki bu konularda dünyan n çok gerisinde kald k. Dünyan n sanayile meden teknoloji üretmeye geçti i dönemlerde biz enerjimizi ülke olarak ba ka siyasi olaylar üzerinde harcad k. Art k bu kaybedilen zaman telafi etmek için çok h zl bir ekilde hareket etmeliyiz. Bu do rultuda i dünyas ile i birli i içerisinde olaca z.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.