FER T MER ÇTEN “PREST JL B NALAR GEREK YOR”

Capital (Turkey) - - ADVERTORIAL -

Capital500 etkinli inin sponsoru olarak böyle bir faaliyetin içerisinde bulunmaktan mutluluk duyuyoruz. Ferko n aat, i dünyas n n evi olan ofisler üzerine çal malar n yürüten bir irket. Amerika, in aat sektöründe 2’nci jenerasyonu atlad . 50 y l önce yap lan binalar y k p daha estetik, altyap s daha güçlü binalar yap yorlar. Biz ise bu tip binalar ekonomimizin geli mesine paralel olarak son 10-15 y ld r geli tirdik.

Ülkemize prestijli, teknik altyap s ve BT yap s güçlü binalar gerekiyor. Art k irketlerimiz yabanc ortaklarla i birli i yap yor ve gençlerimiz yurtd nda e itim ve kariyer imkan buluyor. Gerek genç i insanlar m z gerek yabanc ortaklar m z yurtd nda al t klar prestijli ofis ortam na burada da sahip olmak istiyor. Bu konuda da hakl lar, çünkü takdir edersiniz ki evlerimizden daha çok ofislerimizde vakit geçiriyoruz.

insanlar m z n en az yurtd ndaki ofisler kadar konforlu binalarda i hayat n sürdürebilmeleri için projeler üretiyoruz. Ka thane’de yapt m z Papirüs Plaza, Levent’te eski Renault Mais arsas nda yap m devam eden Ferko Signature projesi bu amaçla yapt m z binalar. Norman Foster projemiz ise Türkiye’de ilklerden biri…

/ CAPITAL&EKONOM ST DERG LER YAYIN D REKTÖRÜ

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.